Університет сьогодні

 

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ
Адреса: 03049, м. Київ, вул. Лукашевича, 19

 

тел.: +38 (044) 591-51-18, (044) 248-94-91, факс: (044) 245-46-88
e-mail: detut@detut.edu.ua
ОФІЦІЙНА WEB-СТОРІНКА: http://www.detut.edu.ua

20141104124400.jpg

 
 
 
ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ (2007р.) - правонаступник Київського університету економіки і технологій транспорту, який був заснований у 1966 році.
 
Сьогодні Державний економіко-технологічний університет транспорту - сучасний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців для залізничного та інших видів транспорту, підприємств та організацій України.
Основний зміст, стратегічна мета і соціальна спрямованість діяльності Університету - це підготовка і перепідготовка висококваліфікованих фахівців інноваційного типу і наукових кадрів для транспортної галузі.

Очолює Університет виконуюча обов’язки ректора – Брайковська Надія Сергіївна, кандидат технічних наук, професор. Академік Транспортної академії України, дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, Почесний залізничник.

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 19.06.2015 р. Серія АЕ № 636805 Університет має право на здійснення підготовки бакалаврів за 10 напрямами підготовки, спеціалістів за 10 спеціальностями, магістрів за 14 спеціальностями. Усього на трьох основних факультетах Університету  навчається більше  3000 студентів денної і заочної форм навчання, серед них майже 1500 студентів - на денній формі навчання. На факультеті довузівської підготовки навчається більше 200 слухачів, факультеті підвищення кваліфікації - 1000 осіб.
Університет має шість навчальних корпусів, один допоміжний корпус, один навчальний центр, один гуртожиток, один науково – дослідний інститут і чотири науково дослідні лабораторії. Загальна площа університету становить 20772,9 м2, з них навчальна площа становить 18572,4 м2. Навчальну інфраструктуру Університету складають 3 факультети, 20 кафедр, в тому числі 11 випускаючих. Навчальний процес в Університеті реалізується кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників. Серед викладачів Університету майже 65 % штатних викладачів мають наукові ступені та вчені звання, в тому числі майже 15 % докторів наук, професорів.
Із 20 кафедр Університету 14 очолюють доктори наук, професори. У складі викладачів Університету 8 академіків і 7 членів-кореспондентів Транспортної академії України. За плідну працю 3 професори Університету є лауреатами Державної премії України.

Даніленко Є.І. – за роботу «Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів» у 2010 р.
Стасюк О.І. – за роботу «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «Регіна»» у 2010р.
Бакаєв Л.О. – за роботу «Науково-методологічні засади системи національної безпеки України» у 2002р.

Науковці, аспіранти та студенти мають змогу публікувати результати наукових досліджень у «Збірнику наукових праць ДЕТУТ» серій: «Транспортні системи і технології» і «Економіка й управління», «Історія науки і техніки», які внесені МОН України до переліку фахових видань. з.
З метою вдосконалення організації і підвищення ефективності науково-дослідної діяльності в Університеті діють Науковий центр дослідження економічних і транспортних проблем, Науково-дослідний центр «Інновацій та конкурентоспроможності», Науково-дослідний інститут проблем розвитку транспорту та три науково-дослідні лабораторії, які очолюють провідні науковці університету: «Науково-дослідна лабораторія перспективного рухомого складу і спеціальної техніки», «Науково-дослідна лабораторія надійності і якості залізничної колії, стрілочних переводів і колійних конструкцій» та «Науково-дослідна лабораторія економічного аналізу та методології бухгалтерського обліку на залізничному транспорті».
Науковці та викладачі Університету беруть активну участь у роботах державних та Міжнародних наукових конгресах, симпозіумах, конференціях та семінарах, які проводяться як в Україні, так і за її межами (Росія, Польща, Угорщина, Словаччина).
За 2007-2015 pp. викладачами Університету було видано більш ніж 170 підручників та навчальних посібників, понад 40 монографій, понад 450 найменувань навчально-методичної літератури.
Комп'ютерний парк Університету налічує 470 одиниць сучасних комп'ютерів, що дозволяє забезпечити щоденний доступ до комп'ютерів студентам до 2 годин.
З метою наближення студентів до виробництва діють бази виробничих практик більше ніж на 60 підприємствах Укрзалізниці.
Активно розвивається студентське самоврядування – Студентський парламент та студентські ради гуртожитків. Щорічно проводиться Спартакіада університету. Студенти Університету займають призові місця на престижних змаганнях, тренуються в секціях з 14 видів спорту. В Університеті працюють наукові студентські гуртки: екологічний гурток «Едельвейс», гурток «Психологія сучасного менеджменту», гурток по вивченню історії України, «Науковий гурток любителів української мови».
Кращі студенти Університету отримують іменні стипендії, серед них: Президента України., ім. М.С. Грушевського, Кабінету Міністрів України, «Укрзалізниці», Міністерства інфраструктури України, стипендії імені Почесних залізничників І.Г. Чернати та Б.С. Олійника, а також соціальні стипендії Верховної Ради для сиріт, стипендії Київського міського голови.
В ДЕТУТ діють чотири Спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій:
Д 26.820.03 за спеціальністю    08.00.04    «Економіка    та    управління підприємствами»,
К 26.820.01 за спеціальностями 05.22.01 «Транспортні системи» та 05.22.06 «Залізнична колія»,
Д 26.820.02 за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки і техніки»,
К 26.820.1К за спеціальністю 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти».

В організації навчального процесу Університет орієнтується на новітні технології навчання, комп'ютеризацію навчального процесу та на реалізацію власних програм безперервної підготовки (професійної, економічної, комп'ютерної тощо), які відображені в навчальних планах Університету.
Загальні відомості про діяльність ДЕТУТ наведені в таблиці.

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТРАНСПОРТУ
 
Показник
Значення показника
1
Рівень акредитації ВНЗ
ІV
2
Кількість ліцензованих спеціальностей
14
3
Кількість спеціальностей, акредитованих за:
- 3 рівнем
- 4 рівнем
10
14
4
Контингент студентів на всіх курсах (на 01.10.2015 р.)
- на денній формі навчання
- на заочній формі навчання
1451
1649
5
Кількість факультетів
3
6
Кількість кафедр
20
7
Кількість штатних співробітників (всього)
В т.ч. науково-педагогічних
354
211
8
Серед них:
Докторів наук, професорів, осіб / %
Кандидатів наук, доцентів, осіб / %
28/ 13,3
105/ 49,8
9
Загальна/ навчальна  площа будівель, кв. м.
20772,9/18572,4
10
Кількість посадкових місць в читальних залах
198
11
Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів
У тому числі з виходом в Інтернет
460
460

 

 

 

Факультет “Інфраструктура і рухомий склад залізниць”

 

Факультет готує фахівців за спеціальностями «Електричний транспорт», «Автоматика та автоматизація на транспорті», «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту», «Залізничні споруди та колійне господарство». За всіма цими спеціальностями готуються і магістри.
Очолює факультет декан Возненко А.Д., кандидат технічних наук, професор, професор кафедри "Залізнична колія та колійне господарство", Почесний працівник транспорту, Почесний залізничник.
Випускники вказаних спеціальностей працюють на підприємствах залізничного транспорту, вагонних та локомотивних депо, інформаційно-облікових центрах, дистанціях колії і т.д.
Кафедри:
“Вагони та вагонне господарство”
“Тяговий рухомий склад залізниць”
“ Будівельні конструкції і споруди”
"Залізнична колія та колійне господарство"
“Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології транспорту”
“Телекомунікаційні технології і автоматика”
“Теоретична та прикладна механіка”
“Фізика та електротехніка”
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Факультет “Управління залізничним транспортом”

 

Після закінчення навчання студенти отримують спеціальність «Організації перевезень та управління на транспорті (залізничний транспорт)». Випускники цієї спеціальності працюють організаторами руху поїздів, керівниками залізничних станцій, дирекцій служб руху, а також в організаціях вантажних та пасажирських перевезень, в метрополітенах, транспортно-експедиторських підприємствах, проектних інститутах транспортного спрямування. Для більш якісної підготовки спеціалістів по напрямку «Транспортні технології» відкрито дві спеціалізації де готують спеціалістів з пасажирських перевезень на залізницях і метрополітену та комерційної діяльності залізниць.
Очолює факультет декан Стрелко О.Г., доктор історичних наук, доцент.
Кафедри:
“Управління процесами перевезень”
“Екологія та безпека життєдіяльності”
“Іноземні мови”
“Фізичне виховання та спорт”
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Факультет “Економіки і менеджменту”

 

Факультет готує фахівців за спеціальностями «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємств», «Менеджмент організацій», «Маркетинг», «Бізнес-адміністрування», «Адміністративний менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика».
Працюють випускники на підприємствах залізничної галузі в економічних відділах, службах, головних управліннях, а також економістами підприємств.
Очолює факультет декан Бакаева І.Г, кандидат економічних наук, професор.
Кафедри:
“Фінанси і кредит”
“Облік і аудит”
"Менеджмент "
"Логістика"
“Економіка та підприємництво”
“Економічна теорія”
“Суспільних та гуманітарних наук”
“Вища математика”
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Начальний Центр післядипломної освіти

 

В навчальному Центрі післядипломної освіти підвищують свою кваліфікацію керівники і спеціалісти різних структурних підрозділів залізничної галузі України, підприємств, організацій, користувачів послуг залізничного транспорту (власники під’їзних залізничних колій, підприємства промислового залізничного транспорту, метрополітен, експедиторські та операторські компанії, власники рухомого залізничного транспорту та ін.)
Ліцензійний обсяг – 1000 осіб на рік.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Докторантура і аспірантура

 

З 1998 року в Університеті відкрита та працює аспірантура, в якій проводиться підготовка з технічних та економічних галузей наук з 8 спеціальностей: 05.22.06 «Залізнична колія», 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти» 07.00.07 «Історія науки й техніки», 01.02.01 «Теоретична механіка», 05.11.07 «Оптичні прилади та системи», 05.22.01 «Транспортні системи». Науковими керівниками аспірантів є 14 докторів наук.