Кафедра "Іноземні мови"

 
Ісаєнко Світлана Анатоліївна
завідувач кафедри, 
кандидат педагогічних наук, доцент

 

КАФЕДРА «ІНОЗЕМНІ МОВИ»

Загальновідомо, що в умовах динамічних глобальних соціальних і технологічних перетворень у світі зростають вимоги до рівня володіння іноземною мовою майбутніми фахівцями інженерно-технічного та економічного профілю. Інтеграція системи вищої освіти України в світовий освітній простір об’єктивно зумовлює необхідність застосування у освітньо-педагогічному процесі вищих навчальних закладів сучасних особистісно зорієнтованих дидактичних концепцій, спрямованих на підготовку висококваліфікованих професіоналів і на розкриття їхнього творчого потенціалу. Відтак, використання освітньо-виховних можливостей іноземної мови виступає ефективним засобом висококваліфікованої професійної діяльності та спілкування, одним із резервів реалізації сучасних вимог до особистості фахівця і рівня його кваліфікації.
У своєму розвитку кафедра пройшла декілька реорганізаційних етапів. Так, у 1996 році з кафедри «Суспільних та гуманітарних дисциплін» відокремилася кафедра української та іноземних мов. Керувала кафедрою – кандидат філологічних наук, доцент Ганиш Едіт Геннадіївна. У 2003 році зі складу кафедри української та іноземних мов було виокремлено кафедру іноземних мов та перекладу, які очолили Науменко Л.О. та Ганиш Е.Г. відповідно. У 2004 році кафедра була знову реорганізована (об’єднана) у кафедру української та іноземних мов. Очолила кафедру кандидат філологічних наук, доцент Науменко Людмила Олексіївна. У 2011 році відбувся наступний реорганізаційний етап, у результаті якого було створено кафедру «Іноземні мови», яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент Ісаєнко Світлана Анатоліївна.
На кафедрі «Іноземні мови» працють 5 осіб штатного складу, з них 4 науково-педагогічних працівника (кандидатів наук – 4, доцентів – 3).
Кафедра «Іноземні мови» є забезпечувальною (не випусковою). Кафедра здійснює професійну підготовку студентів освітніх ступенів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» усіх спеціальностей і спеціалізацій університету. Кафедра забезпечує опанування студентами змісту навчальних дисциплін «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова», «Ділове (наукове) спілкування іноземною мовою», «Іноземна мова поглибленого вивчення», «Іноземна мова наукового спілкування», «Переклад науково-технічної літератури», «Друга іноземна мова» у англомовному, німецькомовному та іспаномовному варіантах. У опануванні іноземних мов акцент зроблено на використанні сучасних іншомовних підручників, матеріалів мережі Інтернет, відеокурсів із застосуванням сучасних технічних засобів навчання. Формування професійно-спрямованої комунікативної компетенції студентів здійснюється із застосуванням сучасних форм, методів i засобів навчання.
Науково-педагогічні працівники кафедри «Іноземні мови» мають високий рівень кваліфікації, успішно поєднують навчально-методичну роботу з науково-дослідною, що охоплює широкий спектр наукових проблем із філології, англістики, методики викладання іноземних мов у ВНЗ та проблем педагогіки вищої школи. Результати цієї роботи відображені в наукових публікаціях, у доповідях на наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях. Науково-педагогічні працівники кафедри «Іноземні мови» є авторами низки навчально-методичних видань, матеріалів для самостійної роботи студентів, тренувальних матеріалів і тестів для контролю рівня засвоєння студентами навчальних програм із використанням комп’ютерів, які застосовуються у процесі професійної підготовки в університеті.
На кафедрі створено бібліотечний фонд, укомплектований іншомовною навчально-методичною та довідниковою літературою.
За допомоги та заохочення НПП кафедри студенти беруть участь у студентських конференціях, диспутах. Студенти поєднують навчання з першими кроками у наукову діяльність, для цього на кафедрі добре поставлена науково-дослідна робота у студентському науковому гуртку «SparcLab» (керівник: Кушмар Леся Вікторівна). Помітним явищем у справі реальної перевірки набутих студентами знань стали олімпіади з іноземних мов. 3 2007 року студенти здійснюють захист дипломних проектів і магістерських робіт іноземною мовою у контексті вимог та рекомендацій Закону України «Про вищу освіту».
Викладачі кафедри є також кураторами студентських груп. Головна мета виховної роботи із студентами на кафедрі – розвиток моральних засад у молоді, патріотизму, підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, професійно грамотного, творчого фахівця, що поєднує у собі високі особистісні якості та професійну компетентність.

 

 
Професорсько-викладацький склад кафедри

   

 

 

 

 

 

 

ІСАЄНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА
Завідувач кафедри іноземних мов
кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше...

 

 

 

 

 

 

 ВОРНАЧЕВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Доцент кафедри іноземних мов
кандидат філологічних наук, доцент

Детальніше...

 

 

 

 

 

 

ГУРІНЧУК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
Доцент кафедри іноземних мов
кандидат історичних наук, доцент

Детальніше...

 

 

 

 

 

 

  КУШМАР ЛЕСЯ ВІКТОРІВНА
Доцент кафедри іноземних мов
кандидат філологічних наук

Детальніше...

 

 

 

 

 

 

  КОРОБОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
старший викладач кафедри іноземних мов

Детальніше...