Студентська наука

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науково-дослідна робота студентів університету є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки і професійного виховання фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні досягнення науково-технічного прогресу.

В Державному економіко-технологічному університеті транспорту діє Студентське наукове товариство, яке було створено відповідно до п. 10.1 Розділу 10 «Наукова діяльність» Статуту Університету, рішення Вченої ради університету від 22.12.2011 р. з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих і наукових здібностей студентів та аспірантів університету, є добровільною, молодіжною громадською організацією, відповідно до Положення про Студентське наукове товариство, затверджене наказом університету від 01.10.2014 р. № 225. До складу Студентського наукового товариства входять понад 300 студентів. Також на кафедрах створено 18 наукових гуртків для залучення талановитої молоді до наукової роботи.

Наукова діяльність студентів є невід'ємною частиною навчального процесу. Підготовка науково-педагогічних працівників в ДЕТУТ починається з першого року студентського життя майбутнього фахівця або науковця через залучення його до самостійної творчої дослідницької роботи шляхом участі у науково-технічних конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, виконання дослідницьких розділів в курсових і дипломних проектах. Найбільш обдарована молодь бере участь у розробці науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок державного бюджету та коштів замовників на умовах оплати. Так, в 2014 р. 28 студентів брали участь у розробці таких НДР.

Науково-дослідна робота, що виконується в позанавчальний час, заключається також у підготовці студентами під керівництвом викладачів публікацій за результатами наукових досліджень. Необхідними умовами для ефективної наукової творчості викладачів науковців, аспірантів, докторантів університет вважає видавниче забезпечення наукових розробок. Зацікавленості студентів сприяє можливість стати автором першої друкованої наукової праці в університеті.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТ ОТРИМАВ ГРАН-ПРІ У НОМІНАЦІЇ «РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ» 10-12 КВІТНЯ 2014 РОКУ НА МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА 2014».

Результати наукових досліджень науковці, аспіранти та студенти мають змогу публікувати у збірниках наукових праць серій: "Транспортні системи і технології" і "Економіка й управління" та в збірнику наукових праць «Історія науки і техніки», які внесені до переліку  фахових видань України. А також в журналі «Економіст», який з 2011 року представлений в міжнародній економічній наукометричній базі RePec.

Студентське наукове товариство бере активну участь у всеукраїнських студентських олімпіадах. Студенти спеціальності «Вагони та вагонне господарство» щорічно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямком підготовки фахівців «Рухомий склад залізниць» зі спеціальності «Локомотиви та локомотивне господарство. Вагони та вагонне господарство» і займають призові місця. У 2014 р. ІІ тур олімпіади проходив у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна і студент ДЕТУТ Мурашко О. зайняв ІІ місце та нагороджений Дипломом ІІ ступеня, студентка Пушенко А. нагороджена грамотою за ІІ місце у номінації «Технологія ремонту вагонів», студент Мурачов А. нагороджений грамотою за ІІ місце у номінації «Вагони (конструювання та розрахунки)»

Результатом участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки фахівців 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» професійного спрямування «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)» (м. Харків) є Диплом ІІ ступеня за ІІ місце у командному заліку серед 19 команд.

У 2014 р. студенти Кучерук Д, Юрченко В., Данак О. були учасниками міжнародного студентського турніру істориків і отримали сертифікати.

Студенти університету є активними учасниками вузівських, регіональних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, щорічно вони беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Залізничний транспорт та спеціальна техніка (рухомий склад та тяга поїздів)». У 2014 р. студенти Занін Є. та Куценко Ю. нагороджені грамотами за участь у цьому конкурсі.

Студентське наукове товариство приймає активну участь в міжнародних та всеукраїнських молодіжних конференціях та виставках.

В 2014 р. в університеті проходила XIХ Науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми залізничного транспорту», в якій обдарована молодь ДЕТУТ взяла активу участь із доповідями.

Кращі студенти Університету, за критеріями відбору були знання основних транспортних проблем, володіння базовими знаннями залізничної науки та англійської мови, Мозговенко А.С. (студентка 4 курсу спеціальності «Залізничні споруди і колійне господарство»), Клімчук І. С. (студент 4 курсу спеціальності «Залізничні споруди і колійне господарство»), Титарук А. Я. (студент 5 курсу спеціальності «Вагони і вагонне господарство»), Шахрай О. Ю. (студент 5 курсу спеціальності «Електричний транспорт») 23-26 вересня 2014 р. у м. Берлін (Німеччина) взяли участь у виставці інноваційних технологій на транспорті «InnoTrans - 2014» - найбільшій у світі виставці залізничної техніки, що проводиться раз на два роки.

Виставка проходила у найбільшому в Берліні виставковому комплексі «Messe Berlin GmbH», де свої інновації у сфері рейкового транспорту представили 2758 учасників з 55 країн (частка іноземних учасників склала 61%).

Студенти мали можливість подивитись 145 нових транспортних засобів таких світових компаній, як Bombardier, Pesa, Siemens, Alstom та інші, які були представлені на рейкових шляхах відкритої експозиції. У загальній складності в Берліні були представлені 140 світових прем'єр, що є переконливим доказом інноваційної потужності залізничної промисловості.

 

 

При кафедрі «Фінанси і кредит» з 2013 р. діє науковий гурток «Фінансист» (керівник – д.е.н. Богомолова Н.І.). Студенти, що навчаються за даною спеціальністю, беруть участь у науково-дослідній роботі, виступають на конференціях та публікують наукові статті у збірнику наукових праць, є учасниками олімпіад та виставок.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Економіка підприємств», щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів та займають призові місця.

Навчанню основам інноваційної діяльності, залученню студентів,  аспірантів та молодих учених до винахідницької творчості в університеті приділяється велике значення. Активізації наукової діяльності студентів та молодих вчених в університеті сприяють функціонуючі наукові школи: «Дослідження конструкцій колії та рухомого складу» під керівництвом д.т.н., професора Даніленка Е.І.; «Інтелектуальні комп’ютерні системи і мережеві технології» під керівництвом д.т.н., професора Стасюка О.І.; «Формування економічної політики держави при вирішенні соціальних проблем транспортного комплексу» під керівництвом д.е.н., професора Макаренка М.В. та ін.

До їх функцій, окрім організації науково-дослідної роботи, входить створення творчого середовища для безпосередньої підготовки висококваліфікованих кадрів із числа найбільш обдарованих студентів.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________