Кафедра «Залізнична колія та колійне господарство»

danilenko.png
 
Даніленко Едуард Іванович
 
Завідувач кафедри,
професор, доктор технічних наук,   академік Транспортної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 
   Кафедра «Залізнична колія та колійне господарство» перейменована з 01 вересня 2011 р. від кафедри «Реконструкція та експлуатація залізниць і споруд», яка була створена в Київському інституті інженерів транспорту в 1993 р. Кафедра «Залізнична колія та колійне господарство» є випускаючою кафедрою і здійснює навчальний процес по підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом підготовки 6.070108 «Залізничні споруди та колійне господарство» по спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство» 7.07010801 (спеціалісти) і 8.07010801 (магістри).
    З моменту свого заснування до теперішнього часу кафедра підготувала більше 800 бакалаврів, 1500 спеціалістів, 110 магістрів. І на сьогодні майже четверть фахівців з вищою освітою, що працюють на основних підприємствах залізничного транспорту Київського регіону і Південно-Західної залізниці - є випускниками кафедри
Наші випускники працюють: в Головному управлінні колійного господарства Укрзалізниці, галузевих службах колії усіх 6-ти залізниць України, КП «Київський метрополітен» і в інших підприємствах залізничного транспорту, керівниками підрозділів та інженерно-технічними працівниками дистанцій колії, рейкозварювальних підприємств, колійних машинних станцій, центрів механізації колійних робіт і діагностики технічного стану колії та стрілочних переводів.
Кафедру з 1997 р. очолює відомий вчений в Україні, в Росії та за кордоном в галузі залізничної колії, колійного господарства і взаємодії колії з рухомим складом доктор технічних наук, професор,академік Транспортної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Даніленко Едуард Іванович.
    Навчальний процес на кафедрі забезпечують 22 особи професорсько-викладацького складу, втому числі: 3 професора (1 доктор технічних наук і 2 кандидати технічних наук); 11 доцентів, в тому числі 9 кандидатів наук; 5 старших викладачів, 3 асистенти та 2 особи навчально-допоміжного персоналу.
   Якісна підготовка фахівців з вищою освітою, отримання високих технічних і професійних навиків, постійне підвищення кваліфікації фахівців – це той комплекс питань, що вирішуються на випускаючій кафедрі «Залізнична колія та колійне господарство» досвідченими викладачами за допомогою сучасної авторської навчально-методичної літератури, вітчизняних галузевих нормативно-технічних видань, сучасної матеріально-технічної лабораторної бази, створеної на базі діючого виробничо-навчального полігону Південно-Західної залізниці та Університету і кафедри. На кафедрі створений демонстраційний комп’ютерно-мультимедійний клас із підключенням до світової мережі Інтернет, де студенти працюють на комп’ютеризованих робочих місцях, проглядають спеціалізовані навчальні відеофільми, виконують дипломні проекти. Навчальний клас обладнаний на виробничо-навчальному полігоні Університету і кафедри дозволяє на спеціально улаштованих коліях та стрілочних переводах проводить зі студентами лабораторні та практичні заняття в умовах реального виробництва.
Фахівці кафедри беруть активну участь у роботах вітчизняних та міжнародних наукових конгресах, симпозіумах, конференціях і семінарах різного рівня, які проводяться як в Україні, так і за її межами (Росії, Польщі, Австрії, Чехії та інші).
Зростання наукової кваліфікації кадрового складу кафедри забезпечується навчанням найбільш достойних випускників у створеній при кафедрі аспірантурі за науковою спеціальністю 05.22.06 «Залізнична колія» під науковим керівництвом д.т.н., професора Даніленка Е.І. Захист кандидатських дисертацій проводиться в спеціалізованій вченій раді К 820.08.01, яка створена у 2001 р. безпосередньо в ДЕТУТ і працює під керівництвом д.т.н., професора Е.І. Даніленка. За час свого існування в Спеціалізованій вченій раді К 820.08.01 захищено 14 кандидатських дисертацій, при цьому серед захищених кандидатів технічних наук є відомі спеціалісти залізничної галузі українських залізниць: Генеральний директор Дніпропетровського стрілочного заводу С.Д. Тараненко; Генеральний директор (2004-2007) Київського метрополітену М.М. Шавловський; заст. директора по науці Київгипротранса Б.І. Торопов; в період з 2005-2012 рр. захистили кандидатські дисертації теперішні доценти кафедри ЗККГ В.Д. Бойко,В.М. Твердрмед, В.М. Молчанов; зав. кафедри «Будівельні конструкції і споруди» ДЕТУТ Г.М. Талавіра. Крім того під керівництвом професора Е.І. Даніленка захистили дисертації: доктора технічних наук  М.Б. Курган – нині завідувач кафедри, професор ДНУЗТ кандидата технічних наук М.Д. Костюк - Генеральний директор Укрзалізниці в 2009 - 2011 рр.
  
 

На кафедрі постійно виконується велика робота з підготовки нової Української навчальної і навчально-методичної літератури з основних дисциплін, що викладаються на кафедрі. За останні 10 років підготовлено та видано: 3 підрчника (з грифом МОН), 6 навчальних посібників (3 - з грифом МОН), 10 навчально-методичних видань. Загальний обсяг надрукованої навчально-методичної літератури складає 2450 сторінок.

  В той же час за завданням Укрзалізниці розроблено і надруковано 16 нормативно технічних видань загальним обсягом більше 2100 сторінок. Серед цих нормативно технічних видань є важливими Інструкції, Правила і положення, що призначені для загального користування всіма робітниками галузі колійного господарства Укрзалізниці («Інструкція з улаштування і утримання колії залізниць України», «Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість», «Положення про систему ведення колійного господарства на залізницях України», «Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України» та ін.).
  На кафедрі щорічно ведеться значний обсяг наукових досліджень, які виконуються за завданням Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці і галузевих підприємств, а також за планами Університету і кафедри, в тому числі за планами дисертаційних робіт.
  Основні напрямки наукових досліджень кафедри:
- розроблення та удосконалення конструкцій верхньої будови колії та колійних пристроїв для сучасних умов експлуатації;
- дослідження взаємодії рухомого складу з залізничною колією;
- особливості взаємодії колії та рухомого складу при швидкісному русі поїздів;
- удосконалення системи ведення колійного господарства в умовах швидкісного руху поїздів;
- розроблення методів діагностики технічного стану і прогнозування тривалості експлуатаційної роботи елементів залізничної колії і колійних пристроїв;
- визначення допустимих швидкостей руху поїздів по конструкціям колії та інженерним спорудам;
- розроблення та перероблення нормативно-технічних документів щодо улаштування та утримання конструкцій колії та колійних пристроїв;
- рішення прикладних інженерних задач для галузі колійного господарства за замовленням підрозділів Укрзалізниці;
- технічна експертиза нових розробок Укрзалізниці в галузі колійного господарства.
По результатам наукових досліджень співробітниками кафедри отримано:
- 9 патентів на винаходи (в тому числі 5 патентів України);
- 1 Державна премія України в галузі науки і техніки 2010 р. за роботу: «Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів». Лауреат - доктор технічних наук, професор Е.І. Даніленко.