Кафедра «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології транспорту»

medium_portstasuk.JPG

 

Стасюк Олександр Іонович

Завідувач кафедри,
доктор технічних наук, професор


 

 

 

       

   Масове впровадження на залізничному транспорті України інформаційних технологій, цифрових  систем   передачі даних на основі волоконно-оптичних ліній, супутникових систем навігації потягів та ін. –  усе це вимагає відповідного забезпе­чення кадрами. Кафедра «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології транспорту» забезпечує підготовку фахівців із спеціалізації «Комп'ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»,(КІКС), які повинні працювати в yсіх установах залізниць України, у науково-дослідних інститутах, проектних  i навчальних закладах залізничного транспорту. Базовими дисциплінами спеціалізації KIKC є:
 - мікропроцесорні пристрої;
- спеціалізовані системи на мікроконтроллерах;
- телекомунікаційні мережі;
- теорія інформаційно-керуючих систем;
- математичне i комп'ютерне моделювання; програмування;
- прикладні комп'ютерні технології на ЗТ;
- операційні системи і бази даних;
- теоретичні основи систем штучного інтелекту на ЗТ.
 
   Навчальна програма  включає також ряд предметів соціального та економічного спрямування, для всебічного розвитку студентів.
   Під час навчання  студенти отримують не тільки теоретичні знання, а й набувають практичних навичок з проектування і обслуговування мікропроцесорних пристроїв та периферійного обладнання, комп'ютерних систем.
   Колектив кафедри проводить різнопланові наукові дослідження, які знаходять свою реалізацію в постійному оновленні дисциплін, підготовці наукових кадрів.
   
 Професорсько-викладацький склад кафедри
Під науковим керівництвом завідувача кафедри професора Стасюка О.І. розроблена «Науково-технічна концепція створення корпоративної інтегрованої системи управління електричними мере­жами Укрзалізниці», що була прийнята Технічною Радою «Укрзалізниці». За цією концепцією впроваджена «Мікропроцесорна система реєстрації параметрів доаварійних, аварійних та післяаварійних режимів тягових мереж, а також визначення місця пошкодження», яка вдало пройшла експериментальні випробування, показала високі якості на підстанціях залізниць України. За цією ж концепцією на Південно-Західної залізниці розроблено i впроваджено комп’ютерну систему комерційного обліку електроенергії.
kiks.jpg
 

 Історія і основні етапи розвитку випускної кафедри “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології транспорту”

Підготовка  бакалаврів, спеціалістів та магістрів напряму( спеціальності) 0925 "Автоматизація та комп`ютерно - інтегровані технології", за  спеціальністю "Автоматика  та автоматизація на транспорті", яка акредитована за другим, третім, четвертим рівнем ( сертифікат про акредитацію серія НД-ІV  №110910  від 14 грудня 2007 року) проводиться згідно з ліцензією серія  АВ № 363669   від 14 грудня 2007   року.
Необхідність підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту потребує підтримки і  широкого впровадження сучасних мікропроцесорних засобів автоматизації і диспетчеризації  технічних систем і технологічних процесів, мережевих комп`ютерних технологій обробки інформації, інформаційно-керуючих систем складними процесами залізничного транспорту, вбудованих мікропроцесорних систем діагностування , мікропроцесорних систем безпеки, інформаційних систем обслуговування пасажирів. Подальший розвиток залізничного транспорту, як базової галузі народного господарства, неможливий без широкого впровадження нових автоматизованих організаційних систем забезпечення надійного функціонування існуючих систем.
В зв'язку з  цим виникла необхідність у підготовці бакалаврів з напряму 0925 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології"  спеціальності 6.092507-"Автоматика  і автоматизація на транспорті", спеціалізації6.092507.01-"Комп`ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті".
Згідно з рішенням Вченої ради  Київського університету економіки і технологій транспорту (КУЕТТ) від 25 березня 2003 року , протокол №7 наказом ректора КУЕТТ  № 01-26/96 від 3 червня 2003 р. на базі кафедри „Автоматика, телемеханіка, зв`язок і обчислювальна техніка” створена кафедра „Інформаційні системи і технології на залізничному транспорті” (ІСТ ЗТ), яка є випускною кафедрою для спеціалізації6.092507.01-"Комп`ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті".
Підготовка бакалаврів проводиться з 2002 року силами висококваліфікованого професорсько-викладацького складу і загально- університетських кафедр. З 2003 року підготовкою бакалаврів опікується кафедра АКІТТ, яка на поточний момент має 20 чол.: з них: 9 – штатні , а саме -  1 доктор технічних наук, професор; 1 професор (кандидат техн.. наук, стаж роботи більш, як 10 років, має труди з грифом МОН),  4  кандидати технічних наук, доценти. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Стасюк О.І.
Підготовка бакалаврів та спеціалістів  відрізняється спрямуванням на вивчення питань з комп`ютерних  та мікропроцесорних систем залізничного транспорту, інформаційно-керуючих систем  технологічними та виробничими процесами та  інформаційних систем для обслуговування пасажирів. Велика увага приділяється вивченню базових питань з систем забезпечення   безпеки руху і діагностування обладнання. В такому напрямку фахівців в Києві і в регіоні готує тільки  ДЕТУТ.
Особливість підготовки магістрів полягає в тому, що одночасно з поглибленим вивченням теоретичних засад методів сучасної теорії управління, інтернет-технологій на ЗТ вони набувають навичок наукової та науково-педагогічної роботи. Магістерські роботи присвячені актуальним питанням науки і техніки на залізничному транспорті.
Штатна чисельність професорсько-викладацького складу випускної кафедри " Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології транспорту” і його характеристика відповідають нормативним вимогам.
Також кафедрою залучаються  провідні фахівці галузі до викладання професійних дисциплін.
Контингент студентів складається в значній мірі з держзамовлень підприємств і установ галузі. З метою задовольнити потреби замовників з ними укладені угоди про потреби фахівців всіх кваліфікаційних рівнів.
Для формування контингенту студентів, які навчаються за госпрозрахунковою формою  кафедра проводить профорієнтаційну та агітаційну роботу серед випускників шкіл та   технікумів м. Києва та області. Особу увагу приділяють випускникам підготовчого відділення університету.