Кафедра "Телекомунікаційні технології та автоматика"

 

medium_porttimchenko.jpg

 
Тимченко Леонід Іванович
Завідувач кафедри,
доктор технічних наук, професор

 
    Реорганізація системи управління залізничним транспортом тісно пов'язана з використанням нових інформаційних технологій на основі розвитку засобів зв'язку i автоматики, які пронизують усі галузі на вcix рівнях, включаю i підприємства. Спеціальність «Автоматика та автоматизація на транспорті» призначена для підготовки фахівців транспортної галузі. Спеціалісти цього напрямку користуються значним попитом у підрозділах залізничного транспорту. Майбутні фахівці цієї спеціальності отримують фундаментальні знання щодо сучасних засобів зв'язку та новітніх комп'ютерних технологій. Фахівцю необхідно знати існуючі засоби зв'язку та автоматизації, які застосовуються на залізниці та в усій транспортній галузі, а також вміти ними користуватися. В цьому плані на кафедрі значна частина часу приділяється вивченню сучасних засобів зв'язку та автоматизації, які впроваджені на залізницях України, зокрема таких:
- комп'ютер i його програмне забезпечення;
- комп'ютерні мережі;
- основі сучасних технологій;
- сучасні засоби автоматизації та безпеки на залізничному транспорті

Історія кафедри

     У 1966 році при Київській філії Харківського інституту інженерів залізничного транспорту була створена секція «Автоматики телемеханіки та зв‘язку» при кафедрі «Транспортний зв‘язок». На базі цієї секції у 1993 році була створена кафедра «АТЗ і ОТ».Кафедра телекомунікаційних технологій і автоматики була створена у 2004році. Кафедра ТТА має ліцензії Державної Акредитаційної комісії України для підготовки спеціалістів та магістрів. Підготовка фахівців здійснюється за спеціалізаціями «Автоматизовані системи технологічного зв‘язку», «Автоматика та системи керування рухом потягів» в межах спеціальності 7.092507 «Автоматика і автоматизація на транспорті» за напрямком підготовки-0925 «Автоматизація та компьютерно-інтегровані технології».
 З 2004 року кафедру телекомунікаційних технологій і автоматики очолює доктор технічних наук, професор Тимченко Л.І.
Підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів здійснює висококваліфікований професорсько – викладацький склад. Нині на кафедрі ТТА працює 8 штатних висококваліфікованих викладачів. Із них 1 має науковий ступень доктора наук та 6 кандидатів наук. Цими силами кафедра забезпечує викладання в університеті 19 навчальних дисциплін, а саме:
- Електроживлення систем залізничного зв‘язку;
- Радіотехнічні системи залізничного транспорту;
- Системи документального електрозв‘язку;
- Радіорелейні та супутникові системи передачі;
- Волоконно-оптичні системи передачі;
- Лінії зв‘язку та автоматики;
- Системи передачі в електрозв‘язку;
- Теорія лінійних електричних кіл;
- Теорія електричного зв‘язку;
- Автоматична комутація на мережах зв‘язку;
- Оперативно - технологічний зв‘язок на залізничному транспорті;
- Інтегральні цифрові мережі зв‘язку;
- Спецвимірювання і технічна діагностика в системах передачі;
- Технічна експлуатація систем передачі та автоматики;
- Введення в спеціальність;
- Когерентно-оптичні перетворювачі інформації;
- Теорія інформації та кодування;
- Патентознавство та авторське право;
- Основи наукових досліджень.
   Всі викладачі кафедри мають великий досвід плідної наукової роботи, який вони успішно використовують працюючі із студентами в навчальних лабораторіях. Для виконання навчального навантаження кафедри запрошуються провідні спеціалісти з інших інститутів та Укрзалізниці. Навчальний процес дисциплін кафедри передбачає:
- теоретичну підготовку студентів за рахунок відвідування лекцій, самостійної роботи над рекомендованою літературою та систематичних консультацій у провідного лектора,
- практичні заняття, включаючи самостійну роботу студентів над розрахунково-графічними та контрольними завданнями,
- цикли лабораторних робіт з дисциплін,
- виконання контрольних та курсових робіт, курсових проектів та індивідуальних завдань з дисциплін,
- контрольні заходи у вигляді заліків та екзаменів, передбачених навчальними програмами дисциплін.
    Для якісної організації навчального процесу кафедра телекомунікаційних технологій та автоматики має в своєму розпорядженні достатній аудиторний фонд. Його основу складають:
- лабораторія вимірювальних та радіотехнічних систем;
- лабораторія автоматичної комутації і оперативно-технологічного зв’язку;
- лабораторія передачі дискретної інформації;
- лабораторія інтелектуально-комп’ютерних систем телекомунікацій;
- лабораторія електроніки і мікросхемотехніки;
- лабораторія лінійних електричних кіл;
- лабораторія станційних систем залізничної автоматики та телемеханіки;
- лабораторія перегонних систем залізничної автоматики та телемеханіки;
- лабораторія цифрових оптоволоконних систем передачі;
- лабораторія апаратури багатоканального зв’язку;
- лабораторія багатоканального зв’язку і спецвимірювання.

Професорсько-викладацький склад кафедри

    Всі навчальні лабораторії кафедри оснащенні сучасними лабораторними стендами та обчислювальною технікою. При формулюванні лабораторних завдань раціонально поєднуються апаратурні методи досліджень та комп’ютерне моделювання фізичних явищ. При виконанні лабораторних та практичних робіт дисциплін кафедри використовуються різноманітні спеціалізовані стенди з електричними схемами та приладами. Лабораторія інтелектуально-комп’ютерних систем телекомунікацій оснащена сучасними персональними комп’ютерами, на яких встановлене спеціалізоване програмне забезпечення та такі фірмові комп’ютерні програми, як “Electronics WorkBench”, “MathLAB” та “MathCAD”. Це дозволяє використовувати комп’ютер, з однієї сторони, як універсальний вимірювальний прилад, а з іншої – для моделювання схем та приладів систем сучасних технологій з подальшим порівнянням віртуальних результатів з результатами апаратурних досліджень.
tta.JPG

 

Навчальний процес з усіх видів навчального навантаження в достатній мірі забезпечений підручниками та навчально-методичною літературою, яку підготували провідні викладачі.
Наряду з навчальною роботою викладачі кафедри у співробітництві з вченими провідних інститутів та Укрзалізниці ведуть активну науково-дослідну роботу в наступних напрямках:
- лазерні когерентно-оптичні перетворення інформації, оптичні системи вимірювань, інтелектуальні системи діагностики і контролю для систем залізничного транспорту (доц. Білан С.М.);
- інтелектуальні системи та мережі передачі й обробки інформації в транспортних системах зв'язку (проф. Тимченко Л.І.);
- дослідження радіозв’язку з рухомими об’єктами залізничного транспорту в діапазоні 460 і 900 МГц (доц. Пасічник Л.П.);
- застосування систем супутникового, стільникового і транкінгового зв’язку на залізничному транспорті (доц. Герцій О.А.);
- розробка нормативних документів по будівництву і обслуговуванню волоконно-оптичних систем зв’язку (доц. Піневич Т.О.);
- дослідження телекомунікаційних систем і мереж передачі інформації на залізничному транспорті (доц. Бондаренко І.М.);
- дослідження перегонних та станційних систем залізничної автоматики та телемеханіки (доц. Арістов В.О.);
- розробка пристроїв прямого цифрового керування стрілочним електроприводом (доц. Сватов В.П.).


Науково-дослідна та навчально-методична робота кафедри

 

- проф. Тимченко Л.И. Квазиимпульсно-потенциальные оптоэлектронные элементы и устройства логико-временного типа. Монографія. Наукова думка, К.: 1987. - 256с.Співавтори Свечников С.В., Кожемяко В.П.

- проф. Тимченко Л.І. Вступ в алгоритмічну теорію ієрархії і паралелізму нейроподібних обчислювальних середовищ та її застосування до перетворення зображень. Основи теорії пірамідально сітьового перетворення зображень.Навчальний посібник, - К: УМК ВО, 1994. - 272с. Співавтори Кожем’яко В.П., Кутаев Ю.Ф., Івасюк І.Д.
- проф. Тимченко Л.І. Конвергентнi та дивергентнi процесси в реальних та штучних нейроних мережах. Вiсник ВПI. - 1997. - №1. - С. 5-10.
- проф. Тимченко Л.И. Многоэтапная параллельно-иерархическая сеть как модель нейроподобной схемы вичислений. Кибернетика и системный анализ. - 2000. - №2. - С. 114-134.
- проф. Тимченко Л.И. Система координатной привязки для нестационарных сигналов. Известия РАН, сер. физическая. - 2001.- Т.65 - №6. – С. 886-890. Співавтори: Кутаев Ю.Ф., Герций А.А., Швейки Н.О., Байбак Ю.В.
- проф. Тимченко Л.І..Паралельно – ієрархічне перетворення як системна модель оптико – електронних засобів штучного інтелекту. Монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2003 – 324 с. Співавтори: В.П. Кожем’яко, Ю.Ф. Кутаєв, С.В. Свєчніков, А.А. Яровий.
- проф. Тимченко Л.І. Паралельно – ієрархічні мережі як структурно – функціональний базис для побудови спеціалізованих моделей образного комп?ютера. Монографія. – Вінниця: Універсум – Вінниця, 2005 – 161 с. Співавтори: В.П. Кожем’яко, А.А. Яровий.
- доц. Білан С.М. проф. Тимченко Л.І. Паралельно – ієрархічне перетворення і Q-обробка інформації для систем реального часу. Монографія. – Київ: КУЕТТ, 2006 – 492 с. Співавтори: М.О. Ковзель, Ю.Ф. Кутаєв, С.В. Свєчніков, В.П. Кожем’яко, О.І. Стасюк, Л.В. Загоруйко.
- доц. Бондаренко И.М. Классификация изображений флуктуирующей формы посредством анализа дисперсии оценок корреляционной функции. В кн. Материалы ХVIІ НТК. Киев 1976, стр.285-287.
- доц. Сватов В.Ф. Многоуровневые устройства цифрового управление двухфазным асинхронным двигателем. .// Кибернетика и вычислительная техника. -1993. Вип. 97. – 96-102 с. Співавтори: Гостев В.И., Куржос В.И.
- доц. Пиневич Т.О. Підвищення пропускної спроможності ліній зв’язку. // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. – К. Вип. 10. – 2006. - 172-180 с.
- доц. Пасичник Л.П. Мониторинг железнодорожных магистралей с помощью технологии спутниковой радионавигации. // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. – К. Вип. 8. – 2005. - 181-191 с.
- проф.. Тимченко Л.І. Сегментація напівтонових зображень за ознакою зв’язності Монографія.-К: ДЕТУТ, 2008-144с. Співавтори: Желєзняк А.А., Стасюк О.І., Скорюкова Я.Г., Марков С.В.
 Вчені кафедри внесли суттєвий внесок у розробку наукових основ побудови телекомунікаційних систем залізничного транспорту. Найбільш вагомими розробками кафедри є: на кафедрі діє очна та заочна аспірантура по спеціальності 05.11.07 "Оптичні прилади та системи". В аспірантурі в даний час навчається 4 аспіранта.