Кафедра "Теоретична та прикладна механіка "

 

medium_portkosarchuk.jpg

Косарчук
Валерій Володимирович
Завідувач кафедри,  доктор технічних наук, професор
Кафедра теоретичної та прикладної механіки створена в 1996 році на базі кафедри рухомого складу залізниць i кафедри реконструкції та експлуатації залізниць i споруд Київського філіалу Харківської державної академії залізничного транспорту. Організував кафедру д. ф.-м. н., проф. Л.Г. Лобас (див. “Who’s Who in the World”, 16th edition, 1999). З вересня 2009 року кафедру очолює д.т.н., проф В.В. Косарчук.
Мета створення кафедри – відокремити дисципліни механічного та загально-інженерного профілю для того, щоб максимально врахувати їхню специфіку, не втративши при цьому зв'язок iз прикладними дисциплінами.
Кафедра забезпечує навчальний процес з теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії машин і механізмів, прикладної механіки, технічної механіки, будівельної механіки, деталей машин, основ конструювання, нарисної геометрії, інженерної і компютерної графіки тощо.
Якісну підготовку майбутніх інженерів забезпечують висококваліфіковані викладачі, в тому числі три професора та шість доцентів. Кафедра має потужну лабораторну базу. Лабораторії компьютерного моделювання, опору матеріалів, деталей машин, теорії механізмів і машин активно використовуються в начальному процесі. У 2011 р. для навчання студентів на сучасному рівні університетом придбано сучасну установку для експериментального визначення механічних властивостей конструкційних матеріалів при статичному та циклічному навантаженні.
Велику увагу викладачі кафедри приділяють заохоченню студентів до науково-дослідної роботи. Студенти приймають активну участь у всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, а результати своїх досліджень вони доповідають на щорічних науково-практичних конференціях.
        

 

SL277068_0.JPG

 

 

Кафедра проводить інтенсивну науково-дослідну роботу за напрямами:

біфуркації, катастрофи, стійкість станів рівноваги і граничних циклів багатоланкових маятників під дією потенціальних та асиметричних слідкуючих сил ( В.В. Ковальчук, Д.В. Польовий, Людм. Г. Лобас);
- аналіз напружено-деформованого стану елементів конструкцій в умовах складного навантаження (В.В. Косарчук, А.А. Одинець, Н.Л. Белевцова, Д.В. Польовий, О.В. Агарков, В.О. Катерещук).
- вплив кінетики напружено-деформованого стану на довговічність елементів конструкцій залізничного транспорту (В.В. Косарчук, О.В. Агарков, В.О. Катерещук).
Кафедра підтримує наукові звязки із Інститутом механіки ім С.П. Тимошенка НАН України, Інститутом проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, НТУУ “КПІ”, УкрДАЗТ, ДНУЗТ ім. ак. Лазаряна.
Викладачі кафедри із результатами своїх наукових досліджень приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних коференціях, міжнародних виставках.
Викладачами кафедри опубліковано кілька монографії, 1 підручник, кілька навчальних посібників з грифом МОН, біля 500 статей у вітчизняних та міжнародних наукових фахових виданнях.
У 2009 р. під керівництвом д.ф.-м.н., професора Лобаса Л.Г. видано підручник з теоретичної механіки для студентів ВНЗ України.
На кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 01.02.01 - “Теоретична механіка”.
У 2008 р. аспірант кафедри О.В. Бамбура у спеціалізованій вченій раді Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю “Теоретична механіка” (науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Л.Г. Лобас).
У 2013 р. аспірант кафедри О.В. Агарков у спеціалізованій вченій раді Державного економіко-технологічного університету транспорту захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю “Залізнична колія” (науковий керівник - д.т.н., професор Косарчук В.В.). 
_dsc0951.jpg
Професорсько-викладацький склад кафедри