Кафедра "Облік і аудит"

Професорсько-викладацький склад кафедри
Перелік дисциплін, які читають викладачі кафедри
Науково-дослідна та навчально-методична робота кафедри 
Інформація для студентів
Адреса та контактні телефони


oa.jpg

Кудіна Ірина Олегівна
 

 
Завідувач кафедрою,
кандидат історичних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
 

Кафедра «Облік і аудит на залізничному транспорті»

Спеціальність облік і оподаткування ліцензована і акредитована за четвертим рівнем.    

В сучасних  економічних реаліях неможливо уявити підприємство, установу або організацію виробничої та невиробничої сфери, що ефективно працює, розвивається, отримує прибутки від своєї діяльності, без фахівців, які ефективно здійснюють організацію бухгалтерського фінансового та управлінського обліку, внутрішнього аудиту, формують облікову інформацію, контролюють та аналізують результати виробничо-господарської діяльності. Адже саме завдяки роботі цих фахівців керівництвом приймаються економічно обґрунтовані управлінські рішення щодо подальшого функціонування та оптимального динамічного розвитку підприємства. Тому кафедра «Облік і аудит на залізничному транспорті» має стратегічною метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації в обліково-фінансовій сфері, що володіють теоретичними знаннями й практичними уміннями їх ефективно застосовувати в процесі формування та використання знань та ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування.

Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетенцій, взаємозв`язку наукового та системного підходів. 
Завдання кафедри «Облік і аудит на залізничному транспорті» полягає у зростанні та зміцненні освітньо-професійного потенціалу держави шляхом високоякісної підготовки  конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці випускників кафедри – бухгалтерів для підприємств, організацій та установ різних форм власності в різних галузях економіки. Кафедра «Облік і аудит на залізничному транспорті» здійснює підготовку фахівців освітнього ступеню «Магістр», «Спеціаліст» та «бакалавр» напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування».
Кафедра «Облік і аудит на залізничному транспорті» пройшла акредитацію на четвертий рівень. Його було досягнуто завдяки колективу висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістовне наповнення дисциплін , активно впроваджують нові технології навчання, створюють нові монографії, посібники та підручники. Протягом 2010-2015 років було опубліковано понад 100 наукових робіт: статей та тез доповідей. Викладацький склад кафедри бере активну участь в науково-практичних конференціях, так протягом 2010-2015 років були задіяні в багатьох конференціях, в тому числі міжнародних. В галузі наукових досліджень основними завданнями колективу кафедри є подальший розвиток наукової роботи і наукових досліджень для потреб залізничного транспорту і  України в цілому.
Кафедра має тісні творчі зв’язки з ПАТ «Укрзалізниця», філією «Дарницький вагоноремонтний завод ПАТ «Укрзалізниця», філією «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця», регіональною філією «Південно-Західної залізниці» ПАТ «Укрзалізниця», де студенти проходять виробничі та переддипломні практики.

 
 
Кафедру "Облік і аудит" після її створення, очолювали почергово:
  •  к.е.н., доцент Лисенко Надія Михайлівна (1999-2000 р. р.),
  •  к.е.н., доцент Стасишен Микола Савович (2000-2001),
  •  д.е.н., професор Єлагін Володимир Тимофійович (2001-2002),
  •  д.е.н., професор Кулаєв Юрій Федорович (2002-2003),
  •  д.е.н., професор Цвєтов Юрій Михайлович (2003-2013).
  •  д.е.н., професор Стасишен Микола Савович (2013-2015)
  •  к.і.н., доцент Кудіна Ірина Олегівна (2015-

 

 Керівництво:
Завідувач кафедри – Кудіна Ірина Олегівна,кандидат історичних наук, доцент кафедри обліку і аудиту


Професорсько-викладацький склад кафедри «Облік і аудит на залізничному транспорті»
 
На кафедрі працює 7 штатних викладачів, з них 1 доктор та 4 кандидати економічних наук. Очолює кафедру кандидат історичних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Кудіна Ірина Олегівна. Освіта, науковий та педагогічний фах професорсько-викладацького складу кафедри обліку і аудиту на залізничному транспорті повністю відповідає вимогам стандартів вищої освіти.

У даний час професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання всіх фахових дисциплін напряму підготовки та спеціальності «Облік і оподаткування», а також інших економічних напрямів та спеціальностей (Економіка підприємства, Менеджмент, Фінанси і кредит).
Професорсько-викладацький склад кафедри «Облік і аудит на залізничному транспорті» - фахівці високої кваліфікації, більшість з яких мають науковий ступінь, стаж науково-педагогічної, адміністративної, виробничої діяльності, досвід роботи у фінансовій сфері сектору економіки і значну кількість наукових праць.
Весь професорсько-викладацький склад кафедри “Облік і аудит на залізничному транспорті” постійно підвищує свою фахову кваліфікацію згідно з розробленим планом, затвердженим ректором університету. Крім того, для підвищення кваліфікації на кафедрі виконується робота з підготовки і захисту дисертацій для здобуття вченого ступеня кандидата і доктора економічних наук.

oaoa.jpg

Викладач Науковий ступінь Викладає дисципліни

oakudina.jpg

Кудіна Ірина Олегівна

Завідувач кафедри
Кандидат історичних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
«Управлінський облік»
«Статистика»
«Бухгалтерський облік»
«Облік на підприємствах малого бізнесу»

oarazumova.jpg

Разумова Катерина Миколаївна

Доктор економічних наук,
доцент кафедри  обліку і аудиту
«Державний фінансовий контроль»
«Судово-бухгалтерська експертиза»
«Облік в банках»
«Фінансовий облік ІІ»
«Бухгалтерський облік на залізничному транспорті»

oalubenchenko.jpg

Лубенченко Ольга Едуардівна

Кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів
«Методика і організація аудиту»
«Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами»
«Організація бухгалтерського обліку»
«Аудит»

 

oabezchasnyy.jpg

Безчасний Олексій Увіналійович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри «Облік і аудит на залізничному транспорті» «Аналіз господарської діяльності»
«Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті»
«Облік в бюджетних установах»
«Моделі і методи прийняття рішень в обліку, аналізі і аудиті»
«Аналіз бухгалтерської звітності»

oayarmolicka.jpg

Ярмоліцька Ольга Василівна

Старший викладач кафедри «Облік і аудит на залізничному транспорті» «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»
«Фінансовий облік І»
«Бухгалтерський облік в галузях національного економічного комплексу»
«Облік і звітність в оподаткуванні»
«Облік зовнішньоекономічної діяльності»

oavovkova.jpg

Вовкова Зініїда Антонівна

Старший викладач кафедри «Облік і аудит на залізничному транспорті» «Інформатика»
«Інформаційні системи і технології»
«Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»
«Інформаційні системи і технології в фінансових установах»
«Інформаційні системи і технології на підприємствах»

oakorniyenko.jpg

Корнієнко Галина Володимирівна

Фахівець І категорії  

oakasayanko.jpg

Касяненко Юлія Юріївна

Старший лаборант  

 
Перелік дисциплін
Викладачі, які читають
1
Аналіз бухгалтерської звітності
Гладчук О.О.
2
Аудит
Шерепа К.М.
3
Аудит в зарубіжних країнах
Скрипник М.І.
4
Бухгалтерський облік на залізничному транспорті
Рябчун Т.С.
Труханов Ю.П.
5
Бухгалтерський облік на транспорті
Рябчун Т.С.
6
Бухгалтерський облік в галузях національно – економічного комплексу
Ярмоліцька О.В.
7
Бухгалтерський облік
Кудіна І.О.
Ярмоліцька О.В.
8
Внутрішньогосподарський контроль
Скрипник М.І.
9
Вступ до фаху
Скрипник М.І.
10
Державний фінансовий контроль
Скрипник М.І.
11
Звітність підприємства
Стасишен М.С.
12
Інформатика
Вовкова З.А.
13
Інформаційні системи і технології
Вовкова З.А.
14
Інформаційні системи та технології в обліку і аудиті
Вовкова З.А.
15
Інформаційні системи і технології на підприємстві
Вовкова З.А.
16
Інформаційні системи і технології в фінансових установах
Вовкова З.А.
17
Комп’ютерний аудит
Шерепа К.М.
18
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
Шпак В.А.
19
Наукові дослідження в бухгалтерському обліку
Скрипник М.І.
20
Облік і аудит
Шерепа К.М.
21
Облік і звітність в оподаткуванні
Сунцова О.О.
22
Облік в банках
Жила Т.В.
23
Облік в бюджетних установах
Кудіна І.О.
24
Облік на підприємствах малого бізнесу
Кудіна І.О.
25
Облік в зарубіжних країнах
Ярмоліцька О.В.
26
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Ярмоліцька О.В.
27
Облікова політика підприємства
Стасишен М.С.
Гладчук О.О.
28
Основи бухгалтерського обліку
Шуть О.В.
Сунцова О.О.
29
Основи наукових досліджень
Стасишен М.С.
30
Основи наукових досліджень в обліку
Стасишен М.С.
31
Основи фінансів і бухгалтерський облік
Шерепа К.М.
32
Організація обліку
Шпак В.А.
33
Організація і методика економічного аналізу
Гладчук О.О.
Пацьора О.В.
34
Професійна етика бухгалтерів та аудиторів
Стасишен М.С.
35
Статистика
Кудіна І.О.
Шуть О.В.
36
Статистика і звітність пасажирських перевезень
Шуть О.В.
37
Системний аналіз на залізничному транспорті
Цвєтов Ю.М.
38
Судово – бухгалтерська експертиза
Гладчук О.О.
39
Теорія і методика документування в обліку та аудиті
Жила Т.В.
40
Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
Кудіна І.О.
41
Управлінський облік
Жила Т.В.
42
Фінансовий облік І
Ярмоліцька О.В.
43
Фінансовий облік ІІ
Шерепа К.М.

        Троє викладачів кафедри працюють над дисертаційними роботами на здобуття наукового ступеню доцента та кандидата економічних наук. Всі викладачі систематично публікують наукові та методичні розробки. За останні роки професорсько-викладацький персонал та аспіранти опублікували такі основні праці:
1. Цвєтов Ю.М., Макаренко М.В. та ін. Проблеми та основні напрями реформування залізничного транспорту України. Монографія. – К.: КУЕТТ, 2007, 222 с.
2. Цвєтов Ю.М., Макаренко М.В., Лашко А.Д. та ін. Залізничний транспорт України на порозі реформування. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 189 с.: іл..: Бібліограф.: с.187-189.
3. Цвєтов Ю.М., Макаренко М.В., М.Ю. Цвєтов, Шевченко О.В. та ін. Транспорт України та Росії. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 277 с.: іл..: Бібліограф.: с. 57-59
4. Гойхман І.М., Петрик О.М. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів // Економіст. 2009. - №1. - С.52-55.
5. Петрик О.М., Булгакова Т.В. Дотримання міжнародних стандартів обліку і аудиту як основа підвищення конкурентоспроможності. Тези. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перспективи подолання економічної кризи та забезпечення конкурентоспроможності економіки України". - Полтава: ПІЕМ "Світоч", 2010. - С. 115-116.
6. Петрик О.М. Ефективність електрифікації залізниць на змінному струмі [Текст] / В.І. Пасічник, О.М. Петрик // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». Вип. 17. – ДЕТУТ, 2011. – С. 174-178
7. Гойхман І.М. Статистика залізничного транспорту: Ч. ІІІ: Експлуатаційна статистика залізничного транспорту: Навчальний посібник. – К.: ДЕТУТ, 2010. - 364 с.
8. Макаренко М.В., Гойхман І.М., Гладчук О.О., Шуть О.В. Теорія статистики: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 236 с.
9. Гойхман І.М. Прогнозні оцінки перевезень вантажів залізничним транспортом [Текст] / М.В. Макаренко, І.М. Гойхман // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». Вип. 17. – ДЕТУТ, 2011. – С. 106-117.
10. Стасишен М.С., Піча Ю.В. Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях): Навч.пос. Гриф МОНУ. – К.: Каравела, 2007, 192 с.
11. Стасишен М.С., Жила В.Г. Облік в банках: Навчально-методичний посібник. – К.: Каравела, 2009. – 228 с. Гриф МОНУ
12. Стасишен М.С. Управління виробничим потенціалом залізничного транспорту на основі бюджетування [Текст] / М.С. Стасишен, О.В. Ярмоліцька // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». Вип. 17. – ДЕТУТ, 2011. – С. 179-185.
13. Сінгаєвська М.П. Реформування системи державного фінансового контролю в трансформаційній економіці України. Київський славістичний університет. Департамент регіональних підрозділів та перспективного розвитку. Наукові праці. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2008. – с. 6-10
14. Сінгаєвська М.П. Гармонізація міжнародних і національних стандартів освіти у підготовці фахівців з обліку і аудиту. Науково-методична конференція ДЕТУТ «Методологічні та науково-практичні аспекти підготовки фахівців транспортної галузі» (22-23 квітня 2009р.). – К.: ДЕТУТ, 2009. – с. 22-24
15. Сінгаєвська М.П. Науково-інноваційне забезпечення розвитку залізничного транспорту [Текст] / М.П. Сінгаєвська // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». Вип. 17. – ДЕТУТ, 2011. – С. 83-88.
16. Вовкова З.А. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник для студентів спеціальності „Екологія охорони навколишнього середовища”, ч. 1. – К.: ДАЖКГ, 2006.
17. Вовкова З.А. Комп’ютерна графіка: навч. посібник для студентів спец. „Екологія охорони навколишнього середовища”, ч. 2. – К.: ДАЖКГ, 2007.
18. Вовкова З.А. Комп’ютерна графіка. Конспект лекцій. – К.  КУЕТТ, 2007р.
19. Ярмоліцька О.В. Тези доповіді «Взаємозв’язок економічних проблем транспорту та ін. галузей національно-господарського комплексу». – К.: КУЕТТ, 2007. с. 105-107, Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни студентами 2 і 3 курсів спеціальності "Облік і аудит" денної і заочної форми навчання. – К.: КУЕТТ, 2007 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання. – К.:ДЕТУТ, 2007.,
20. Ярмоліцька О.В. Проблеми України з підготовки висококваліфікованих кадрів ринкової економіки. Науково-методична конференція університету «Методологічні та науково-практичні аспекти підготовки фахівців транспортної галізу». – К.: ДЕТУТ, 2009. – 202 с.
21. Ярмоліцька О.В. Управління виробничим потенціалом залізничного транспорту на основі бюджетування [Текст] / М.С. Стасишен, О.В. Ярмоліцька // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Економіка і управління». Вип. 17. – ДЕТУТ, 2011. – С. 179-185.
22. Шуть О.В. Тенденції і практика становлення та розвитку медичного страхування у соціальній сфері галузі // Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика. Всеукраїнська науково-практична конференція. 12-13 березня 2009 р. – Тернопіль-Чортків, 2009. – С. 185-188.
23. Гладчук О.О., Цвєтов Ю.М., Макаренко М.В. та ін. Проблеми та основні напрями реформування залізничного транспорту України. Монографія. – К.: КУЕТТ, 2007, 222 с.
24. Гладчук О.О. Облікова політика при формуванні робочого плану рахунків і шляхи її удосконалення / О.О.  Гладчук // XL Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів. 19-20 травня 2011 р.
25. Кудіна І.О. – Створення наступності в розвитку природничо-наукових і зародження інженерних традицій в Російській імперії (ХІХ – поч. ХХ століть)/Ірина Кудіна // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2009 – Вип. 43. –С.144-156.
26. Кудіна І.О. – Розвиток гуманітарних традицій вітчизняної транспортної вищої технічної освіти/ Ірина Кудіна// Історія української науки на межі тисячоліть. – 2009 – Вип. 44. –С.117-130.
27. Кудіна І.О. – Київський Комерційний Інститут: історія створення та функціонування/ Ірина Кудіна// Історичні записки: Зб. наук. праць. – 2010 – Вип. 26. –С.99-106. – (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).
28. Петрик О.М., Стасишен М.С., Поберезська Г.І. Аудит: Навч.-метод. посібник. – К.: КУЕТТ, 2007. – 120 с.
29. Петрик О.М., Стасишен М.С., Поберезська Г.І. Звітність підприємств: НМП. – К.: ДЕТУТ, 2007. –176 с.
30. Поберезська Г.І. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. / Під редакцією Добровського В.М.  – К.: АСК, 2009. – 620 с.
31. Наконечна С.В. Аналіз методів розпізнавання на рухомих об`єктів на залізничному транспорті.ст. 2011р.
32. Івашина Є.М. Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.:НДЕІ, 2008.- Вип.5 – С. 91-95
33. Івашина Є.М. Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті ЕКУЗТ 2008: тези третьої Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 червня 2008 року.: К.: ДЕТУТ, 2008 , С. 146-147.
34. Івашина Є.М. Особливості обліку невиробничих основних фондів: Зб. наук. пр. – К.: НАУ. - № 26. – С 77-81
      

Інформація для студентів

Терміни навчання студентів

• 4 роки – з отриманням кваліфікації «Бакалавр» за денною та заочною формами навчання (на базі повної загальної середньої освіти);
• 1 рік – з отриманням кваліфікації «Спеціаліст» за денною та заочною формами навчання (для фахівців з базовою вищою освітою освітнього ступеня «Бакалавр» або осіб з повною вищою освітою, які бажають отримати другу вищу освіту);
• 1,5 роки – з отриманням кваліфікації « Магістр» за денною та заочною формами навчання (для фахівців з базовою вищою освітою освітнього ступеня «Бакалавр» або осіб з повною вищою освітою, які бажають отримати другу вищу освіту).
Студенти кафедри беруть активну участь у науково-дослідній роботі за результатами якої публікують статті і доповідають на наукових конференціях. Щорічно студенти приймають участь у всеукраїнських олімпіадах з бухгалтерського обліку.
Випускники за програмою «Облік і аудит на залізничному транспорті» отримують диплом державного зразка. Фахівець з обліку і аудиту може займати посади керівника, головного бухгалтера, бухгалтера – експерта, бухгалтера – ревізора, бухгалтера, аудитора, аналітика, економіста, ревізора – інспектора, ревізора,  консультанта з податків та зборів та здатні не тільки вести облік, а й організовувати обліково-економічний процес на підприємствах, складати та перевіряти фінансову звітність підприємств за національними та  міжнародними стандартами обліку, бухгалтера, аудитора, фінансового менеджера, ревізора, контролера, консультанта.

Цикл професійної та практичної підготовки:

• Бухгалтерський облік (загальна теорія)
• Фінансовий облік І
• Фінансовий облік ІІ
• Управлінський облік
• Звітність підприємств
• Облік у банках
• Облік у бюджетних установах
• Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
• Облік і звітність в оподаткуванні
• Аудит
• Аналіз господарської діяльності
• Бухгалтерський облік на залізничному транспорті
• Статистика
• Гроші і кредит
• Фінанси
• Маркетинг
• Економіка праці і соціально-трудові відносини
• Міжнародна економіка
• Регіональна економіка


Адреса м. Київ, вул. Лукашевича, 19, (головний корпус 6-й поверх  ауд. 603)
Контактний телефон: 591 - 51 - 08