Кафедра "Економіка та підприємництво"

     Кафедра "Економіка та підприємництво"


Персональний склад кафедри
Науково-дослідна робота кафедри
Міжнародне співробітництво
Адреса та контактні телефони
Науково-дослідна робота зі студентами
Студентське життя
Інформація для студентів

____________________________________________________________________________________________________________________________________

З початку свого заснування у 1999 році кафедра входила до різних структурних підрозділів університету і пройшла у своєму розвитку ряд трансформаційних етапів. У 2014р з метою уніфікації підготовки фахівців економічного профілю кафедра отримала назву «Економіка та підприємництво».
 
       КАФЕДРА Є ВИПУСКАЮЧОЮ та здійснює якісну підготовку
      фахівців за такими напрямами
 
 
                                                                             Освітній ступінь «Бакалавр»
051 «Економіка»
Спеціалізація «Економіка підприємства»

Форми навчання: денна та заочна
Термін навчання: 4 роки
Ліцензійний обсяг: 50 осіб (денна), 50 осіб (заочна)
075 «Маркетинг»

Форми навчання: денна та заочна
Термін навчання: 4 роки
Ліцензійний обсяг: 40 осіб (денна)

                                                                            Освітній ступінь «Магістр»

051 «Економіка»
Спеціалізація «Економіка підприємства»
Форми навчання: денна та заочна
Термін навчання: 1,5 роки
Ліцензійний обсяг: 20 осіб (денна), 20 осіб (заочна)
073 «.Менеджмент»
Спеціалізація «Бізнес-адміністрування»
Форми навчання: денна та заочна
Термін навчання: 1,5 роки
Ліцензійний обсяг: 30 осіб (денна), 30 осіб (заочна)

                                                                             

 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Завантажити

 

                                                                             ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.
На кафедрі працює 12 осіб професорсько-викладацького складу (з них 3 професора, 6 доцентів і 3 старших викладача) та 2 особи навчально-допоміжного персоналу.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Яновська Вікторія Петрівна
доктор економічних наук, професор
Завідувач кафедри «Економіка та підприємництво»
Приймук Ольга Романівна
кандидат економічних наук, професор
Заступник завідувача кафедри
Ейтутіс Георгій Дмитрович
доктор економічних наук, професор
Заслужений працівник транспорту України, Почесний працівник транспорту України, Двічі Почесний залізничник, Кавалер 3-х ступенів «Залізнична Слава»
   
Творонович Вікторія Ігорівна
кандидат економічних наук, доцент
Ярим-Агаєв Олександр Миколайович
кандидат економічних наук, доцент
Пилипенко Олена Віталіївна
кандидат економічних наук, доцент
 
Божок Анастасія Романівна
кандидат економічних наук, доцент
 
Пацьора Ольга Володимирівна
Старший викладач
 
Крищенко Світлана Олександрівна
Старший викладач
 
     
Устинович Наталя Володимирівна
Старший викладач
Сударенко Антоніна Іванівна
Завідуючий лабораторією
Гюльоз Діана Костянтинівна
Старший лаборант

 

Кафедру «Економіка та підприємництво» після її створення очолювали:
• д.е.н., професор Сич Євген Миколайович (1999–2011 рр.),
• д.е.н., професор Пасічник Володимир Іларіонович (2011 р.),
• д.е.н., професор Макаренко Михайло Володимирович (2011–2013 рр.),
• д.е.н., доцент Кучерук Галина Юріївна (2014 р.),
• д.е.н., професор Кендюхов Олександр Володимирович (2014–2016 рр.),
• д.е.н., доцент Яновська (Гудкова) Вікторія Петрівна (з 2016 р.).


                                                                          НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

 При кафедрі функціонує наукова школа зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» «Проблеми та перспективи економічного розвитку підприємств транспортного комплексу України». Співробітники кафедри є активними членами наукової школи.                                                                                                                  

                                                                          Напрямки наукової діяльності

- дослідження економічного становища та оцінка результатів діяльності підприємств транспортного комплексу України;

- наукове обґрунтування шляхів вирішення проблем функціонування та розвитку підприємств транспортного комплексу України у контексті вступу до СОТ та інтеграції до ЕС;

- розробка стратегій освоєння європейського ринку транспортних послуг вітчизняними компаніями з урахуванням впливу на діяльність підприємств транспортного комплексу сучасних інтеграційних процесів;

-  надання науково-практичних рекомендацій щодо розвитку та удосконалення національної транспортної інфраструктури;

-  діагностика стану транспортних підприємств різних сфер економічної діяльності та форм власності з обґрунтуванням найбільш ефективних напрямів розвитку та засобів отримання конкурентних переваг;

-  обґрунтування оптимального варіанту вирішення проблем організації інноваційної діяльності підприємств транспортного комплексу України;

-  адаптація сучасних підходів маркетингового управління до умов організації економічної діяльності підприємств транспортного комплексу з урахуванням особливостей впровадження інноваційних заходів;

-  обґрунтування механізмів розв’язання проблем транспортного обслуговування населення як умови забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку підприємств у сфері перевезення пасажирів, тощо.

Результати наукових досліджень висвітлюються у друкованих наукових працях представників школи.


                                                                          ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ

 • Макаренко М. В. Основи управління економічними процесами на залізничному транспорті України. К.: КУЕТТ, 2003. – 478 с.
 •   Пасічник В. І. Теоретичні основи економіки експлуатаційної діяльності залізниць. К.: Науковий Світ, 2003. – 222с.
 •   Сич Є. М., Яновська (Гудкова) В. П. Пасажирський комплекс залізничного транспорту. Вид-во «Аспект-Поліграф», 2004. – 252 с.
 •   Сич Є. М., Кислий В. М. Системи зв’язку залізничного транспорту: розвиток та ефективність: К.: Вид-во «Логос», 2007. – 572 с.
 •   Макаренко М. В., Цвєтов Ю. М., Цвєтов М. Ю. та ін. Проблеми та основні напрямки реформування залізничного транспорту України. К.: КУЕТТ, 2007. – 222 с.
 •   Макаренко М. В., Лозова Т. І., Олійник Г. Ю., Снітко Н. П., Соколовська Н. С., Труханов Ю. П. Організаційно-економічний механізм реформування залізничного транспорту. К.: КУЕТТ, 2007. – 428 с.
 •   Сич Є. М., Богомолова Н. І., Сергієнко М. М. Організаційно-економічні проблеми розвитку локомотивного господарства. К.: Вид-во «Логос», 2008. – 412 с.
 •   Сич Є. М., Приймук О. Р. Ефективність використання виробничних засобів метроремонтного підприємства. Ніжин: Вид-во «Аспект-Поліграф», 2009. – 307 с.
 •   Ейтутіс Г. Д. Теоретико-практичні основи реформування залізниць України. Ніжин: Вид-во «Аспект-Поліграф», 2009. – 240 с.
 •   Макаренко М. В., Лозова Т. І., Олійник Г. Ю. та ін. Нерухомість в системі корпоративного управління на залізничному транспорті. К.: ДЕТУТ, 2009. – 372 с.
 •   Кендюхов О. В. Стратегія ефективного брендингу: монографія / О.В Кендюхов, С.М. Димитрова, Л.А. Радкевіч, О.В. Кужилєва; ДонНУЕТ ім. Туган-Барановського. – Донецьк: Вид-во «Вебер», 2009. – 280 с.
 •   Кучерук Г. Ю. Якість транспортних послуг: управління, розвиток та ефективність К.: ДЕТУТ, 2011. – 208 с.
 •   Макаренко М. В., Колесникова Н. М., Богомолова Н. І., Андрєєва О. В., Кравченко О. О., Рябчун Т. С., Чорний В. В., Талавіра Є. В., Труханов Ю. П., Потетюєва М. В., Стукало А. В., Жукова Г. В., Горяінова Т. В., Садловська І. П. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств транспорту України Колективна монографія. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 296 с.
 •   Макаренко М. В., Потетюєва М. В. Формування витрат на залізничному транспорті України: теорія і практика. К.: ДЕТУТ, 2012. – 189 с.
 •   Макаренко М. В., Пасічник В. І., Приймук О. Р., Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Творонович В.І., Аджавенко М. М., Кравченко О. О., Познякова О. В., Родіонов І. В., Пацьора О. В., Сухоруков Д. В. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств транспорту України Колективна монографія. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 296 с.
 •   Яновська (Гудкова) В. П. Методологія забезпечення ефективної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень К.: ДЕТУТ, 2013. – 290 с.
 •   Кендюхов О. В. Новітні маркетингові технології: методи та інструментарій: монографія / О. В. Кендюхов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 336 с.
 •   Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Колективна монографія / за заг. ред. О. В. Кендюхова. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – 217 с.
 •   Economics of sustainable development: methodological approaches and practical solutions: Collective monograph / by general edition of O. Kendiukhov – Kyiv: Publishing «Centre of educational literature», 2016. – 182 p.
 •   Ейтутіс Г. Д., Кривопішин О. М., Федорко І. П., Осовик В. М. та ін. Теоретико-прикладні основи реформування залізничного транспорту України: монографія / Г. Д. Ейтутіс, О. М. Кривопішин, І. П. Федорко, В. М. Осовик та ін. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2016. – 256 с.
                                                                       НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ
                                                                       КАФЕДРИ З ГРИФОМ МОН

-  Кендюхов О.В. Маркетинг: Навчальний посібник: Донецьк: ДІЕГП; «Издательство Сталкер». – 2003. – 250 с.

-  Економіка вагонного господарства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. М. Сич, Н. І. Богомолова, В. П. Гудкова, В. М. Кислий – К.: Логос, 2007. – 327 с.

-  Сич Є. М., Пилипенко О. В., Стасишен М. С. Стратегічний аналіз К.: Каравела, 2010 р.

-  Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Аджавенко М. М., Приймук О. Р., Творонович В. І., Андрієнко М. М. Економіка транспорту К.: ДЕТУТ – 2014 р.


                                                                        НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ
                                                                        КАФЕДРИ РЕКОМЕНДОВАНІ ВЧЕНОЮ РАДОЮ УНІВЕРСИТЕТУ

Макаренко М. В., Приймук О. Р., Пацьора О. В. Економіка підприємства К.: ДЕТУТ – 2014р.

Макаренко М. В., Яновська (Гудкова) В. П., Познякова О. В., Крищенко С. О. Організаційне проектування підприємства. К.: ДЕТУТ – 2014р.

Кендюхов О.В. Бренд-менеджмент: навч. посіб. / О.В. Кендюхов, К.Ю. Ягельська, Д.С. Файвішенко. – Донецьк: ДонНТУ, 2013.– 459с.

Яновська (Гудкова) В. П., Творонович В. П., Пилипенко О. В., Пацьора О. В. Системний аналіз. К.: ДЕТУТ – 2015 р.

Яновська (Гудкова) В. П., Пилипенко О. В., Творонович В. П. Управління економічними ризиками. К.: ДЕТУТ – 2016 р.

- Яновська (Гудкова) В. П., Макаренко М. В., Пилипенко О. В., Познякова О. В., Приймук О. Р., Творонович В. П., Крищенко С. О., Устинович Н. В. Пасажирські перевезення (економіка). – К.: Вид-во ДЕТУТ, 2017. – 267 с.


                                                                         МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Університет у галузі міжнародного співробітництва керується Законом України «Про вищу освіту» і встановлює ділові контакти з університетами Європи, Азії та Америки.
На теперішній час університет тісно співпрацює з рядом Європейських університетів. В межах міжнародного співробітництва здійснюється обмін досвідом щодо організації навчальної, науково-методичної та наукової роботи, підготовка спільних навчально-методичних видань, підтримуються культурні зв’язки, планується проведення спільних наукових конференцій, семінарів.
Студенти ДЕТУТ мають можливість продовжити своє навчання у ВНЗ Німеччини, Франції, Польщі. Головна умова – знання однієї з європейських мов: англійської, французької, німецької. Навчатися можна як платно, так і безкоштовно. В окремих випадках можна отримувати стипендію.


                                                                        НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Наукова робота зі студентами є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу при підготовці якісних фахівців з обраного профілю навчання. Її підсумки висвітлюються у доповідях на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях та конкурсах і публікуються у збірниках наукових праць. Також студенти беруть участь у роботі наукових гуртків.
При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «ЕКОНОМІСТ», в рамках якого студенти та аспіранти Університету ведуть активну науково-дослідницьку діяльність, вирішують гуманітарні та науково-практичні проблеми відповідно до чинного законодавства України та Положення про Студентське наукове товариство ДЕТУТ.
Завдяки постійному залученню до наукових досліджень, отже поглибленому вивченню змісту фахових дисциплін студенти кафедри постійно беруть активну участь у Всеукраїнських конкурсах та стають їх дипломантами.

 

 

 

 

 

                                                                                           
 

                                                                                   СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Перед кожним студентом ДЕТУТ відкриваються двері у світ нових можливостей та шаленого студентського життя.
Кожен студент має можливість стати членом Студентського Парламенту – органу студентського самоврядування. Це прекрасна можливість виховати в собі лідерські якості, дисциплінувати себе та знайти близьких собі по духу людей. Крім того в ДЕТУТ кожного року проходять різноманітні конкурси (Кубок Ректора з КВН, Міс та Містер ДЕТУТ, Золотий голос, Кубок Ректора з футболу та баскетболу, тощо). Переможці конкурсів представляють Університет на міжвузівському та всеукраїнському рівні.
 При кафедрі працює краєзнавчий гурток «ВІДОМА-НЕВІДОМА УКРАЇНА» в рамках якого здійснюються культурно-масові заходи, організовуються фахові екскурсії до музеїв, історичних пам’яток, виставок.


 

Адреса; м. Київ вул. Лукашевича, 19 (головний корпус 9-ий поверх ауд. 904)

Телефон: (044)591-51-21

email: KEP904@ukr.net