Кафедра "Економічна теорія"

 

 

Підлісний Павло Іванович

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор


 

«Можна було б у будь-якому порядку писати такі рішення:

економіка — це політика, культура, суспільство;

культура — це економіка, політика, суспільство тощо».

Ф.Бродель

     Основним завданням економічної теорії є формування економічного мислення, яке має стати запорукою розбудови свідомого демократичного суспільства, з відповідною шкалою оцінки дій уряду, а також здатності громадян орієнтуватися у запропонованих економічних програмах.

      На жаль, середньоосвітня школа фактично не створює у своїх випускників базових знань з економіки. Тому частково така робота покладена на вищі навчальні заклади та колективи відповідних кафедр.

      Кафедра «Економічна теорія» вбачає свою роль у забезпечені  студентів такими знаннями, щоб вони у своїй виробничій діяльності могли приймати оптимальні практичні рішення у сфері створення висококонкурентних товарів та послуг, становлення й реалізації інноваційної політики у державі.

     Таким чином, фактично кожен студент університету незалежно від спеціалізації набуває початкові економічні знання у предметних межах загальноосвітніх навчальних програм. Слід підкреслити, що саме економічна теорія nociдає чільне мicцe у початкових роботах більшості студентів, якi мають нахил до науково-практичної діяльності i беруть участь у студентських гуртках та конференціях. Коллектив кафедри успішно реалізує свій навчально-методичний потенціал завдяки високому рівню освіти, фаховому та педагогічному досвіду співробітників, що забезпечує необхідну підготовку студентів для подальшої спеціалізації.

      Сьогодні на кафедрі «Економічна теорія» працює висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який має багатолітній досвід в науковій роботі і викладання економічної теорії та інших дисциплін.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

 

Штатні працівники:

Прізвище

Посада

Вчене звання

Науковий ступінь

Підлісний П.І.

Завідувач кафедри, професор

-Доцент кафедри «Економічна теорія»

Доктор економічних наук

Радзієвська С.О.

Доцент

-

Кандидат економічних наук

Толстов В.М.

Старший викладач

-

Кандидат економічних наук

Паткевич Н.О.

Старший викладач

-

-

Приймук С.М.

Доцент

-

Кандидат історичних наук

Крюкова І. О.

Доцент

Професор

Кандидат економічних наук

Куценко І.Г

Старший викладач

 

 

Внутрішнє суміщення:

Фищук І.М.

Доцент

-

-Кандидат економічних наук

Зовнішнє сумісництво:

Потетюєва М.В.

Доцент

 

-Кандидат економічних наук

 

Дисципліни закріплені за кафедрою 

1 Основи економічної теорії

2 Економічна теорія

3 Макроекономіка

4 Політична економія

5 Державне та регіональне управління

6 Регіональна економіка

7 Історія економіки та економічних вчень

8 Мікроекономіка

9 Державне регулювання економіки

10 Міжнародні економічні відносини

11 Міжнародна економіка

12 Історія економіки та економічної думки

13 Національна економіка

14 Глобальна економіка

 

  Науково-дослідна робота кафедри

  За кафедрою закріплені:

Аспірант денної форми навчання – Цвєтов Ю.В.

Здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук – Мнишенко О. О.

Здобувач доцент, к.е.н. Чеховська М. М. захистила докторську дисертацію і у травні 2014 року  отримала диплом доктора економічних наук.

Аспіранти Кравчук О.В. та Небога М.М. у грудні 2012 захистили дисертації та отримали науковий ступінь к.е.н. У травні 2014 року захистила та отримала  науковий ступінь к.е.н. аспірант денної форми навчання Брайковська А. М.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно бере участь в публікаціях. Протягом останніх п’яти років було видано 8 монографій,  3 брошури та 5 навчально-методичних посібники, в тому числі з грифом МОН – 4, здійснено 138 наукових публікацій. Викладачі приймають дуже активну участь у науково-практичний конференціях. Лише у 2013 р. викладачі взяли участь в 6 науково-практичних конференціях.

Здійснюються керівництва науковою роботою студентів з підготовки тез доповідей на науково-практичні конференції, які проводяться в ДЕТУТ. За останні 5 років було залучено до наукової діяльності 92 студенти.

Співробітники кафедри приймають участь в роботі спеціалізованих Вчених радах із захисту дисертацій.

 

Основні публікації викладачів та аспірантів кафедри:

 

 1. Підлісний П.І. Паткевич Н. О. Брайковська А.М. «Вплив макроекономічної динаміки на роботу залізничного транспорту» Збірник наукових праць – ДЕТУТ – Сер. «Економіка і управління».–2013.– №23-24  – С.156-168

2. Підлісний П.І. Паткевич Н.О Мнишенко О.О. «Напрями удосконалення стимулювання ефективної праці на підприємствах залізничного транспорту в період його реформування» Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління . - 2013. - Вип. 26. - С. 100-111.

3. Підлісний П.І. Брайковська А.М. стаття «Підвищення ефективності змішаних вантажних перевезень за рахунок впровадження мультимодальних технологій» зб. наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні» НДЕІ, №2, 2013 року С.67-74.

4. Паткевич Н.О., Підлісний П.І. «Мікроекономіка» навчально-методичний посібник з грифом МОН К.: ДЕТУТ, 2013. – 353 с.

5. Толстов В.М. Цибульський Л.С. «Підходи до оцінювання привабливості країн і регіонів щодо інформаційного і бізнесового клімату» Ж. Науково-технічна інформація №3(61) 2014.– С. 13-19

6. Приймук С.М. «Теорія формування залізничних тарифів на перевезення кормів згідно матеріалів тарифних комітетів» Збірник наукових праць ДЕТУТ, серія «Історія науки і техніки», випуск 3 – 2013. – С. 111-123

7. Крюкова І.О. Соціально-економічні суперечності в Україні. - Збірник «Формування ринкової економіки». - № , 2011. - Київ: КНЕУ. – С.44-51. 

8. Крюкова І.О. Інформаційна війна:нариси споживача.-  Журнал «Науковий вісник». - №3(32) , 2011 - К.:  Держ. академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - С.75-78.(0,5 друк.арк.)

9. Радзієвська С. О. Управління інтеграційними процесами та багатополярність у світовій економіці  // Зб. наук. пр. Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 27. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 254-267

10. Радзієвська С. О. Глобальні економічні процеси: можливості кількісної оцінки та роль криз  // Зб. наук. пр. Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка і управління». – Вип. 28. – К.: ДЕТУТ, 2014. – С. 238-244. 

11. Макаренко М.В., Потетюєва М.В. Формування витрат на залізничному транспорті України: теорія і практика: монографія. – К.: ДЕТУТ, 2012 . – 189 с.

12. Fyshchuk Iryna. The features of IPO operations by Ukrainian companies on international stock markets / I. Fyshchuk // European researcher. – Sochi (Russia), 2012. – № 2 (17). – Р. 136–140