Кафедра «Менеджмент організацій і логістики»

“Перш ніж думати про вирішення майбутніх задач, навчіться справлятися з сьогоднішніми, за найменший час і з більшою ефективністю”.

Пітер Друкер
 
 
 
Головним завданням колективу кафедри «Менеджмент організацій» є підготовка  висококваліфікованих бакалаврів та магістрів галузі знань 0306  «Менеджмент і админістрування» напряму підготовки  030601 «Менеджмент», спеціальності 7.03060101  та 8.03060101  «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», які здатні вирішувати організаційно-економічні та управлінські питання в транспортній галузі відповідно до виробничих та соціальних умов, що знаходяться в постійній динаміці.
Особлива увага приділяється кафедрою циклу управлінських дисциплін, зміст яких орієнтовано на глибоку статистичну і аналітичну роботу, формування конкретних навичок у прийнятті управлінських рішень. Здобуті знання в процесі навчання за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» є універсальними і перспективними як для працевлаштування та кар’єрного розвитку, так й для підприємницької діяльності.
В результаті підготовки випускники кафедри – кваліфіковані менеджери–економісти та магістри з менеджменту організацій – мають можливість застосовувати набуті знання не тільки на підприємствах транспорту, але й в інших галузях.
Випускники кафедри працюють на керівних посадах у  Інтертранс, Центрі регіональних перевезень пасажирів, Укрзалізничпостач, ДТГО «Південно-Західна залізниця», туристичній компанії Universal Travel Group Ukraine та багатьох інших установах.
Серед випускників кафедри такі викладачі як: к.е.н. Вертель В. В., к.е.н. Костюченко Л. В., к.е.н. М. М. Аджавенко, к.е.н. Брайковська А. М., Зайцева Н. В., Лучникова Т. П.
 
    Майбутні фахівці зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» вивчають фундаментальні дисципліни, основу яких складає система загальноосвітніх, загальноекономічних і галузевих дисциплін.
    Курс дисциплін логічно структурований і включає:
-   економічну теорію та економіку залізничного транспорту,
-   організацію, планування та прогнозування виробництва,
-   менеджмент, управління інноваціями; управління змінами, бізнес-планування;
-   маркетинг та управління конкурентоспроможністю;
-   логістику,
-    інвестиційну діяльність та міжнародну економічну діяльність, а також інші спеціальності.
 
Навчальні плани з галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом   030601 «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»:
   Навчально-методичні матеріали до дисциплін, що викладаються на кафедрі, представлено у електронному каталозі бібліотеки Університету http://library.detut.edu.ua/index.php/fakultet/fem/mot

 


Історія та професорсько-викладацький склад кафедри:

Кафедра «Менеджмент організацій транспорту» функціонує у Державному економіко-технологічного університеті транспорту з 28 серпня 1996 року (на той момент під назвою  «Менеджмент на залізничному транспорті»). З метою удосконалення структури навчальних підрозділів університету, згідно рішення Вченої ради від 26 лютого 2002 року, кафедра була розділена на дві кафедри: «Економічна теорія» та кафедра «Менеджмент організацій транспорту». У 2010 році кафедра «Менеджмент організацій транспорту» була реструктиризована у кафедру  «Менеджмент організацій і логістики».
     
Свого часу на кафедрі працювали такі відомі науковці та педагоги як: М. М. Клименюк, Н. А. Тітова, І. В. Новикова, Ю. Ф. Кулаєв, В. І. Свистун, В. Б. Яковенко, Л. М. Князєва, О. М. Шканова та багато інших.
    
На разі дружній колектив кафедри очолює Лауреат Державної премії  у галузі науки і техніки, д.е.н., професор Бакаєв Л.О.


 

Бакаєв Леонід Олександрович

Завідувач кафедри
Доктор економічних наук, професор.
Лауреат Державної премії  у галузі науки і техніки.

Викладає дисципліни: 
«Управління проектами»,
«Математичні моделі й методи в менеджменті»,
«Корпоративне управління».

 

Детальніше

Брайковська Анна Миколаївна

Заступник завідувача кафедри
Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни:
«Маркетинг», «Управління конкурентоспроможністю»,
«Соціальна відповідальність»,
«Електронна комерція» та «Комунікаційний менеджмент».

 

Детальніше

Колесникова Ніна Михайлівна

Доктор економічних наук, професор.
Проректор з науково-педагогічної роботи

Викладає дисципліни: 
«Управління ефективністю на залізничному траспорті»,
«Менеджмент організацій».

Детальніше

Бакаєва Ірина Георгіївна

Кандидат економічних наук,  професор
Декан факультету «Економіки і менеджменту»

Викладає дисципліни:  
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Митне регулювання»,
«Міжнародний менеджмент».

Детальніше

Чорний Віктор Васильович

Кандидат економічних наук,  доцент кафедри
Проректор з науково-виробничих питань та перспектив розвитку

Викладає дисципліни: 
«Основи управління експлуатаційною роботою залізниць»,
«Менеджмент організацій»,
«Міжнародні перевезення».

Детальніше

Бакалінський Олександр Вікторович

Доктор економічних наук, професор.

Викладає дисципліни: 
«Маркетинг»,
«Маркетинг транспортних послуг»,
«Бізнес-планування»,
«Управління інноваціями» та «Інноваційний менеджмент».

Детальніше

  Вертель Валентина Вікторівна

Кандидат економічних наук,  доцент кафедри

Викладає дисципліни: 
«Управління персоналом»,
«Операційний менеджмент»,
«Організація виробництва»,
«Управління ланцюгом постачань»,
«Методологія та організація наукових досліджень».

Детальніше

Двуліт Зоряна Петрівна

Кандидат економічних наук,  доцент

Викладає дисципліни: 
«Менеджмент організацій»,
«Логістика»,
«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією»,
«Стратегічний менеджмент»,
«Адміністративний менеджмент».

Детальніше

Дідовець Ірина Володимирівна:

Кандидат економічних наук, доцент

Викладає дисципліни: 
«Менеджмент»,
«Управління змінами»,
«Теорія організацій».

Детальніше

Харчук Олена Георгіївна

К.е.н., доцент кафедри

Викладає дисципліни: 
«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»,
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Операційний менеджмент»,
«Управління виробництвом»,
«Основи менеджменту і маркетингу».

Детальніше

Карась Олена Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: 
«Маркетинг»,
«Ризик-менеджмент».

Детальніше

Христофор Олег Вікторович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни:
«Логістика», 
«Публічне адміністрування»,
«Управління якістю».

Детальніше

 

Костюченко Леся Вячеславівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: 
«Логістика»,
«Транспортна логістика»,
«Логістична інфраструктура»,
«Управління персоналом»,
«Функціональна логістика»,
«Логістична інфраструктура». 

Детальніше

 

Цвєтов Михайло Юрійович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри

Викладає дисципліни: 
«Транспортна система України»,
«Основи менеджменту»,
«Транспортна політика України в умовах євроінтеграції».

Детальніше

 

Лучникова Тетяна Петрівна

Старший викладач

Викладає дисципліни: 
«Інформаційні системи в менеджменті»,
«Основи менеджменту і маркетингу»,
«Теорія організації», «Самоменеджмент»,
«Організація праці менеджера».

Детальніше


Барська Ніна Іванівна 


Інженер I категорії кафедри

 
Долгова 
Дарина Русланівна

Інженер I категорії кафедри

Гордість факультету «Економіки і менеджменту»
 


Яриновська Аліна Анатоліївна 

Лаборант кафедри

Стипендіат почесного залізничника І.Г. Черната

Інженер I категорії кафедри

Лише за останні три роки кафедрою було виконано значний обсяг науково-дослідної роботи. Серед досліджень зокрема такі:

- 0111U005977 Проблеми розвитку транспортних послуг в умовах глобалізації: зарубіжний досвід та його використання в Україні  (2011-2015 рр.);
- 0111U005979 Аутсорсинг як нова концепція побудови бізнесу та її використання на транспорті (2011-2014 рр.);
- 0111U005980 Економіко-організаційні важелі забезпечення конкурентоспроможності вантажних перевезень на ринку залізничних транспортних послуг (2011-2015 рр., достроково завершено);
- 0111U005978 Маркетингові дослідження як інструмент забезпечення конкурентоздатності на ринку транспортних послуг ( 2011-2013 рр рр);
- 01120U006595 (Договір № 50/2012-ЦТех-153/2012-ЦЮ від 14.08.2012 р.) Дослідження та розробка методичних рекомендацій формування доходів від перевезень суб’єктів перевізного процесу;
- 0111U009117 Розробка проекту структури і методики розрахунку економічно обґрунтованих вантажних тарифів;
- Договір ПР/НРП 11812 /НЮ від 31.10.2011 р. «Розробка порядку визначення ефективності курсування приміських поїздів за окремими напрямками Придніпровської залізниці»;
- 0109V003538 Дослідження та техніко-економічне обґрунтування використання двоповерхових вагонів для пасажирських перевезень на залізницях України;
- 12.9-16/2012-ЦТех Дослідження та визначення дільниць запровадження з урахуванням досвіду держав-членів Європейського союзу денних поїздів з тактовим розкладом руху з незначним інтервалом з пасажиромісткістю до 300 чоловік.

    Співробітниками кафедри надруковано: 7 монографій, 49 наукових праць, 36  тез доповідей. У період 2012-2013 навчального року кафедрою випущено  2 навчальних посібника з грифом МОН та 5 методичних розробок.
     До науково-дослідної роботи залучаються студенти та аспіранти кафедри. У 2012 році кафедрою були успішно підготовлені до захисту кандидатських дисертацій (спеціальність 08.00.04)  Кравчук Олександр Вікторович та Небога Михайло Миколайович.  
   Станом на 2014-2015 н.р. кафедрою заплановано контроль та підтримка науково-дослідної роботи 2 аспірантів, 1 здобувача та 1 докторанта.

          « При кафедрі функціонує студентський гурток "Менеджмент клуб" в рамках якого організуються освітянські презентації та зустрічі заради надання студентам можливості комунікацій з менеджерами-практиками, активістами громадських організацій, підприємцями, тренерами, психологами для запозичення управлінського досвіду та розвитку особистості.
    В рамках кураторської роботи заради розширення кругозору майбутніх менеджерів кафедрою організуються виробничі екскурсії (зокрема: УДЦТС «Ліски», КП «Кийвський метрополітен», Національний банк України, Верховна Рада України, спеціалізовані та галузеві виставки тощо), а також культурні заходи – відвідування театрів, музейних комплексів тощо.
   Кафедрою укладено угоду з Варшавською вищою школою менеджменту та з кафедрою логістики Сілезького технологічного університету м. Катовіце з питань підвищення кваліфікації викладачів та проведення практик студентів. Кафедрою організуються практики студентів на ОСЖД («Організація співробітництва залізниць») та РКР (Польські залізниці) у місті Варшава.

 

“Збиратися разом — це початок. Залишатися разом — це прогрес.    
Працювати разом — це успіх”. 

Генрі Форд.

 

КОНТАКТИ:

Тел.: (044) 591-51-97

 

e-mail: mol@detut.edu.ua; mol@gmail.com;  mot@ukr.net.