Вітаємо вас на WEB-сайті ДЕТУТ!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ
Адреса: 03049, м. Київ, вул. Лукашевича, 19тел.: +38 (044) 591-51-18, (044) 248-94-91, факс: (044) 245-46-88
e-mail: detut@detut.edu.ua
ОФІЦІЙНА WEB-СТОРІНКА: http://www.detut.edu.ua

20141104124400.jpg


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ (2007р.) - правонаступник Київського університету економіки і технологій транспорту, який був заснований у 1966 році.
Сьогодні Державний економіко-технологічний університет транспорту - сучасний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців для залізничного та інших видів транспорту, підприємств та організацій України.
Основний зміст, стратегічна мета і соціальна спрямованість діяльності Університету - це підготовка і перепідготовка спеціалістів, конкурентоспроможних на ринках праці країни.
Очолює Університет ректор – Макаренко Михайло Володимирович, доктор економічних наук, професор. Академік Транспортної академії України, заслужений працівник транспорту, нагороджений медаллю "За трудову відзнаку".
Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 24.11.2014 р. Серія АЕ № 527654 Університет має право на здійснення підготовки фахівців за 9 спеціальностями загальним ліцензованим обсягом прийому (бакалаврів, спеціалістів та магістрів за всіма формами навчання). Усього на трьох основних факультетах Університету  навчається майже  5500 студентів денної і заочної форм навчання, серед них быльше 2000 студентів - на денній формі навчання. На факультеті довузівської підготовки навчається більше 200 слухачів, факультеті підвищення кваліфікації - 1000 осіб.
Університет має шість навчальних, лабораторних і допоміжних корпусів площею 18 111 кв. м. Навчальну інфраструктуру Університету складають 3 факультети, 19 кафедр, в тому числі 10 випускаючих. Навчальний процес в Університеті реалізується кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників. Серед викладачів Університету більш як 65 % штатних викладачів мають наукові ступені та вчені звання, в тому числі більше 15 % докторів наук, професорів.
Із 19  кафедр Університету 16 очолюють професори. У складі викладачів Університету 8 академіків і 7 членів-кореспондентів Транспортної академії України. За плідну працю 3 професори Університету є лауреатами Державної премії України. 
Даніленко Є.І. – за роботу «Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів» у 2010 р.
Стасюк О.І. – за роботу «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «Регіна»» у 2010р.
Бакаєв Л.О. – за роботу «Науково-методологічні засади системи національної безпеки України» у 2002р. 
Науковці, аспіранти та студенти мають змогу публікувати результати наукових досліджень у «Збірнику наукових праць ДЕТУТ» серій: «Транспортні системи і технології» і «Економіка й управління», які внесені ВАК України до переліку фахових видань з технічних і економічних наук.
З метою вдосконалення організації і підвищення ефективності науково-дослідної діяльності в Університеті діють Науковий центр дослідження економічних і транспортних проблем, Науково-дослідний центр «Інновацій та конкурентоспроможності», Науково-дослідний інститут проблем розвитку транспорту та три науково-дослідні лабораторії, які очолюють провідні науковці університету: «Науково-дослідна лабораторія перспективного рухомого складу і спеціальної техніки», «Науково-дослідна лабораторія надійності і якості залізничної колії, стрілочних переводів і колійних конструкцій» та «Науково-дослідна лабораторія економічного аналізу та методології бухгалтерського обліку на залізничному транспорті».
Науковці та викладачі Університету беруть активну участь у роботах державних та Міжнародних наукових конгресах, симпозіумах, конференціях та семінарах, які проводяться як в Україні, так і за її межами (Росія, Польща, Угорщина, Словаччина).
За 2007-2013 pp. викладачами Університету було видано 144 підручники та навчальних посібників (з них 20 – з грифом МОН), 27 монографій, 359 найменувань навчально-методичної літератури. 
Комп'ютерний парк Університету налічує 365 одиниць сучасних комп'ютерів, що дозволяє забезпечити щоденний: доступ до комп'ютерів студентам до 1,6 години.
З метою наближення студентів до виробництва діють бази виробничих практик більше ніж на 60 підприємствах Укрзалізниці.
Активно розвивається студентське самоврядування – Студентський парламент та студентські ради гуртожитків. Щорічно проводиться Спартакіада університету. Студенти Університету займають призові місця на престижних змаганнях, тренуються в секціях з 14 видів спорту. В Університеті працюють наукові студентські гуртки: екологічний гурток «Едельвейс», гурток «Психологія сучасного менеджменту», гурток по вивченню історії України, «Науковий гурток любителів української мови». 
Кращі студенти Університету отримують 19 іменних стипендій, серед них: Президента України., ім. М.С. Грушевського, Кабінету Міністрів України, «Укрзалізниці», Міністерства інфраструктури України, стипендії імені Почесних залізничників І.Г. Чернати та Б.С. Олійника, а також соціальні стипендії Верховної Ради для сиріт, стипендії Київського міського голови.
В ДЕТУТ діють чотири Спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій:
Д 26.820.03 за спеціальністю    08.00.04    «Економіка    та    управління підприємствами»,
К 26.820.01 за спеціальностями 05.22.01 «Транспортні системи» та 05.22.06 «Залізнична колія»,
К 26.820.02 за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки і техніки»,
К 26.820.1К за спеціальністю 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти».
В організації навчального процесу Університет орієнтується на новітні технології навчання, комп'ютеризацію навчального процесу та на реалізацію власних програм безперервної підготовки (професійної, економічної, комп'ютерної тощо), які відображені в навчальних планах Університету.
Загальні відомості про діяльність ДЕТУТ наведені в таблиці.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТРАНСПОРТУ
Показник
Значення показника
1.
Рівень акредитації ВНЗ
ІV
2.
Кількість ліцензованих спеціальностей
9
3.
Кількість спеціальностей, акредитованих за:
- 3 рівнем
- 4 рівнем
 
 9
6
4.
Контингент студентів на всіх курсах (на 01.10.2014 р.)
- на денній формі навчання
- на заочній формі навчання
 
1466
1813
5.
Кількість факультетів
3
6.
Кількість кафедр
19
7.
Кількість штатних співробітників (всього)
В т.ч. педагогічних
233
152
8.
Серед них:
Докторів наук, професорів, осіб / %
Кандидатів наук, доцентів, осіб / %
 
36/ 23
121/ 79
9.
Загальна/ навчальна  площа будівель, кв. м.
21650/18111
10.
Загальний обсяг державного фінансування (тис. грн.)
10146,3
11.
Кількість посадкових місць в читальних залах
100
12.
Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів
У тому числі з виходом в Інтернет
460
460

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Факультет “Інфраструктура і рухомий склад залізниць”
 
Факультет готує спеціалістів за спеціальностями «Електричний транспорт», «Автоматика та автоматизація на транспорті», «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту», «Залізничні споруди та колійне господарство». За всіма цими спеціальностями готуються і магістри.
Очолює факультет декан Возненко А.Д., кандидат технічних наук, професор кафедри "Залізнична колія та колійне господарство", Почесний працівник транспорту, Почесний залізничник.
Випускники вказаних спеціальностей працюють на підприємствах залізничного транспорту, вагонних та локомотивних депо, інформаційно-облікових центрах, дистанціях колії і т.д.
Кафедри:
“Вагонне господарство”
“Тяговий рухомий склад залізничного транспорту”
“ Будівельні конструкції і споруди”
"Залізнична колія та колійне господарство"
“Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології транспорту” 
“Телекомунікаційні технології і автоматика”
“Теоретична і прикладна механіка” 
“Фізика та електротехніка” 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Факультет “Управління залізничним транспортом”
 
Після закінчення навчання спеціалісти отримують спеціальність «Організації перевезень та управління на транспорті (залізничний транспорт)». Випускники цієї спеціальності працюють організаторами руху поїздів, керівниками залізничних станцій, дирекцій служб руху, а також в організаціях вантажних та пасажирських перевезень, в метрополітенах, транспортно-експедиторських підприємствах, проектних інститутах транспортного спрямування. Для більш якісної підготовки спеціалістів по напрямку «Транспортні технології» відкрито дві спеціалізації де готують спеціалістів з пасажирських перевезень на залізницях і метрополітену та комерційної діяльності залізниць.
Очолює факультет декан Стрелко О.Г., кандидат історичних наук, доцент.
 Кафедри:
“Управління процесами перевезень” 
“Екологія та безпека життєдіяльності” 
“Іноземні мови” 
“Фізичне виховання та спорт” 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Факультет “Економіки і менеджменту”
 
Факультет готує спеціалістів за спеціальностями «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємств», «Менеджмент організацій».
Працюють випускники на підприємствах залізничної галузі в економічних відділах, службах, головних управліннях, а також економістами підприємств.
Очолює факультет декан Бакаева І.Г, кандидат економічних наук, доцент. 
Кафедри:
“Фінанси і кредит”
“Облік і аудит” 
"Менеджмент організацій"
"Логістика" 
“Економіка підприємств” 
“Економічна теорія” 
“Суспільних та гуманітарних наук” 
“Вища математика” 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Начальний Центр післядипломної освіти
 
В навчальному Центрі післядипломної освіти підвищують свою кваліфікацію керівники і спеціалісти різних структурних підрозділів залізничної галузі України, підприємств, організацій, користувачів послуг залізничного транспорту (власники під’їзних залізничних колій, підприємства промислового залізничного транспорту, метрополітен, експедиторські та операторські компанії, власники рухомого залізничного транспорту та ін.) 
Ліцензійний обсяг – 1000 осіб на рік.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Докторантура і аспірантура
 
З 1998 року в Університеті відкрита та працює аспірантура, в якій проводиться підготовка з технічних та економічних галузей наук з 8 спеціальностей: 05.22.06 «Залізнична колія», 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», 05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти» 07.00.07 «Історія науки й техніки», 01.02.01 «Теоретична механіка», 05.11.07 «Оптичні прилади та системи», 05.22.01 «Транспортні системи». Науковими керівниками аспірантів є 14 докторів наук.
ДЕТУТ є одним з осередків залізничної науки в державі. Виконується 20 науково-дослідних тем по держбюджету та 15 - по госпрозрахунку. Загальний обсяг фінансуваннянаукових досліджень у 2013 році складає більше 1 млн. 647 тис. грн., з них фінансування науково-дослідних робіт з державного бюджету становить 223,3 тис. грн., за госпрозрахунком - 1 млн. 424 тис. грн. Основними замовниками госпдоговірної тематики є Укрзалізниця та Мінтрансзв'язку.
Держбюджетні НДР орієнтуються на наукові інтереси майбутніх докторантів і аспірантів, є суттєвою підтримкою у підготовці кадрів вищої кваліфікації. Як один із обов'язкових результатів таких НДР передбачається захист докторських та кандидатських дисертацій.
За наказом № 410 від 08.04.2008 р. Міністерства транспорту та зв'язку України створено навчально-науково-виробничий комплекс «ТрансНауВиКом», до складу якого входять: Київський технікум залізничного транспорту, Київський електромеханічний технікум ім. М. Островського, Вінницький та Чернівецький транспортні коледжі.
Створено і працює відділення «Залізничний транспорт» Центрального наукового центру Транспортної академії України. Результати наукових досліджень науковці, аспіранти та студенти мають змогу публікувати у «Збірнику наукових праць ДЕТУТ» серій: «Транспортні системи і технології» і «Економіка й управління», які внесені ВАК України до переліку фахових видань з технічних і економічних наук.
З метою вдосконалення організації і підвищення ефективності науково-дослідної діяльності в Університеті діють Науковий центр дослідження економічних і транспортних проблем, Науково-дослідний центр «Інновацій та конкурентоспроможності», Науково-дослідний інститут проблем розвитку транспорту та три науково-дослідні лабораторії, які очолюють провідні науковці університету: «Науково-дослідна лабораторія перспективного рухомого складу і спеціальної техніки», «Науково-дослідна лабораторія надійності і якості залізничної колії, стрілочних переводів і колійних конструкцій» та «Науково-дослідна лабораторія економічного аналізу та методології бухгалтерського обліку на залізничному транспорті».
Науковці та викладачі Університету беруть активну участь у роботах різних державних та Міжнародних наукових конгресах, симпозіумах, конференціях та семінарах, які проводяться як в Україні, так і за її межами (Росія, Польща, Угорщина, Словаччина).
За 2008-2013 pp. викладачами Університету було видано 1 підручник, 53 навчальних посібників (з них 8 - з грифом МОН), 9 монографій, 170 найменувань навчально-методичної літератури.
Комп'ютерний парк Університету налічує 460 одиниць сучасних комп'ютерів, що дозволяє забезпечити щоденний: доступ до комп'ютерів студентам до 1,6 години.
З метою наближення студентів до виробництва в процесі їх навчання створені бази виробничих практик більш: ніж на 60 підприємствах Укрзалізниці.
Активно розвивається студентське самоврядування - Студентський парламент та студентські ради гуртожитків. Щорічно проводиться Спартакіада університету. Студенти Університету займають призові місця на престижних змаганнях, тренуються в секціях з 14 видів спорту. В Університеті працюють наукові студентські гуртки: екологічний гурток «Едельвейс», гурток «Психологія сучасного менеджменту», гурток по вивченню історії України, «Науковий гурток любителів української мови».
Студенти Університету отримують стипендії Президента України. Кабінету Міністрів України. «Укрзалізниці», Міністерства транспорту та зв'язку України, стипендії імені Почесних залізничників І.Г. Черната та Б.С. Олійника, а також соціальні стипендії Верховної Ради для сиріт, стипендії Київського міського голови.
Університет підтримує міжнародні зв'язки з 25 зарубіжними навчальними закладами, асоціаціями. Особливе значення для активізації участі Університету в міжнародному житті має співпраця з організацією співдружності залізниць (ОСЗ) та Міжнародним союзом залізниць (МСЗ), до якого Університет було прийнято першим з вищих навчальних закладів України в якості приєднаного члена.
Свою соціальну місію Університет вбачає у тому, щоб готувати фахівців, які дійсно потрібні на ринку праці, принесуть користь державі, залізничному та іншим видам транспорту, реалізують себе в професійній кар'єрі, забезпечать сумлінною працею гідні матеріальні та соціальні умови свого існування.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________