Науково-практичні конференції та семінари!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Науково-дослідні роботи проводяться за такими напрямами:

 · Безпека руху поїздів.
 · Аналіз фінансово-економічної діяльності залізниць.
 · Рухомий склад залізниць.
 · Колія, колійне господарство і залізничні споруди.
 · Організація перевезень і управління на транспорті.
 · Енергозбереження.
 · Екологічна безпека.
 · Розробка науково-методичної та нормативної документації.
   
Проведення науково-дослідних робіт
Більшість науково-дослідних робіт (НДР) Університету пов’язані з виконанням найважливіших концепцій та програм: «Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту на 2007-2015 рр.», «Комплексна державна програма енергозбереження України», «Розвиток рейкового рухомого складу соціального призначення для залізничного транспорту та міського господарства», «Державна програма створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів», «Розробка технологій та організації виробництва напівпровідних мікросенсорів електронних приладів та систем на їх основі для екологічного моніторингу та енергозбереження», «Організаційно-економічний механізм реформування залізничного транспорту» та вирішують конкретні завдання, що стоять перед залізничним транспортом: розробка правил перевезень небезпечних вантажів; утримання споруд та залізничної колії; створення нових і удосконалення існуючих конструкцій візків вантажних і пасажирських вагонів для швидкісного руху поїздів, міжнародного сполучення і комбінованих перевезень; оновлення рухомого складу залізниць шляхом проведення капітально-відновлювальних ремонтів з модернізацією для продовження його строку експлуатації; реструктуризація на залізничному транспорті; розвиток міжнародних транспортних коридорів; удосконалення тарифів на залізничному транспорті, реформування залізничного транспорту та ін.
 
Науково-дослідний інститут проблем розвитку транспорту згідно зі Статутом Університету є його структурним підрозділом, створений відповідно до чинного законодавства України за наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від «02» жовтня 2007 р. № 883 на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2007 р. №196-р та наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 квітня 2007 р. № 349.
Інститут є державною науково-дослідною установою, яка повинна виконувати науково-дослідну, дослідно-конструкторську, проектно-пошукову, пуско-налагоджувальну, технологічну роботу та інформаційно-консультативне і сервісне забезпечення функціонування транспортного сектору економіки відповідно із визначеними напрямами (завданнями), бере участь у процесі навчання студентів, аспірантів, докторантів та в організації забезпечення інших видів освітньої діяльності Університету.
Інститут формується шляхом об’єднання існуючих та створення нових науково-дослідних та навчально-науково-виробничих центрів, лабораторій, інших підрозділів Університету з метою раціонального використання інтелектуального і науково-технічного потенціалу, створення спільних міжфакультетських навчально-наукових підрозділів.
 
Експериментальна база для проведення наукових досліджень в Університеті є у складі Науково-дослідного інституту проблем розвитку транспорту, зокрема у напрямах:
1. Економіки
Центр досліджень економічних транспортних проблем, основними завданнями якого є:
- Формування наукових основ економічної політики на транспорті в ринкових умовах.
- Розробка теоретичних и методичних проблем функціонування й розвитку єдиної транспортної системи України.
- Дослідження проблем розвитку та організації управління транспортом різних форм власності.
- Розробка економіко-правового й організаційного механізму взаємодії з транспортними організаціями країн ближнього й далекого зарубіжжя.
- Розробка економіко-правового й організаційного механізму взаємодії транспортних організацій України з підприємствами галузей економіки.
- Дослідження проблем цінової, податкової й тарифної політики на транспорті.
- Розробка пропозицій щодо формування структури основних виробничих фондів та забезпечення їх простого відтворення.
- Факторний аналіз й оцінка результатів виробничо-господарської діяльності транспортних організацій.
- Дослідження соціальних проблем й удосконалення  кадрової політики.
- Розробка пропозицій щодо диверсифікації діяльності на транспорті, методичних рекомендацій з обґрунтування її ефективності.
- Розробка пропозицій щодо забезпечення міжнародних інтеграційних процесів та розширення економічного, правового й науково-технічного співробітництва транспорту України з європейською та світовою транспортними системами.
- Розробка програми реформування залізничного транспорту відповідно до прийнятих рішень керівництва Міністерства та Кабінету Міністрів.
2. Інноваційних технологій по удосконаленню конструкції залізничного рухомого складу та інфраструктури
- Електротехнічна із визначення ресурсу електротехнічної продукції, яка використовується при ремонті та будівництві залізничного рухомого складу та його інфраструктури.
- Із визначення надійності роботи й якості утримання і будівництва залізничної колії.
- Лабораторія з розробки та впровадження інноваційних проектів, направлених на енергозбереження при експлуатації та ремонті об’єктів залізничного транспорту.
- Лабораторія з розробки та впровадження інноваційних проектів по модернізації залізничного рухомого складу та об’єктів інфраструктури.
 
Базою для створення вищеназваних науково-дослідних лабораторій є існування науково-дослідних груп та відповідних центрів, які вже тепер виконують науково-дослідні роботи:
- «Розробка систем діагностики і прогнозування надійності та довговічності сучасних конструкцій колії, колійних пристроїв та стрілочних переводів».
- «Визначення раціональних техніко-експлуатаційних характеристик екіпажних частин високошвидкісного рухомого складу».
- «Наукові дослідження та створення єдиної концепції застосування електроізоляційних матеріалів при ремонті та виготовленні тягових електричних машин».
- «Розробка методики визначення собівартості ремонту залізничного рухомого складу».
- Підготовка до видання Правил ремонту залізничного рухомого складу та його складових.
 
Публікація результатів наукових-дослідних та наукових робіт і підготовка методичної літератури
Редакційно-видавничий центр повністю забезпечує потреби Університету у видавництві науково-технічної та навчально-методичної літератури.
Університет є засновником та організатором Збірників наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту, двох серій «Економіка і управління» та «Транспортні системи і технології» (з 2002 р.), наукового журналу «Транспортні інновації» (з 2007 р.) та співзасновником наукового журналу «Економіст» (2007 р.), які включені до переліку наукових фахових видань ВАК України. Щорічно Університет виступає як організатор (або співорганізатор) 3 науково-технічних і економічних конференцій та симпозіумів.
Невід’ємною частиною наукової роботи Університету є науково-практичні конференції, круглі столи, семінари.
 
Участь у міжнародних конференціях
Науковці та викладачі кафедр беруть активну участь у роботах різних державних та міжнародних наукових конгресах, симпозіумах, конференціях та семінарах, які проводяться як в Україні, так і за її межами (Росія, Польща, Угорщина). Співробітники Університету взяли участь і виступили з доповідями на Міжнародному конгресі Центральної і Східної Європи у Варшаві «Залізничний транспорт у процесі Європейської інтеграції», Міжнародній конференції «Засоби і методи неруйнівного контролю та технічної діагностики» тощо.
24-25 березня 2011 року в Університеті проведена V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології» за участю представників України, Росії, Білорусії, Польщі, Словаччини. Проведення чергової конференції планується у 2013 році.
 
Навчально-методична робота:
За період 2009 – 2010 рр. було видано 17 підручників та навчально-методичних посібників.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________