Кафедра "Управління комерційною діяльністю залізниць"

___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 

КАФЕДРА "УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЦЬ"

 

          Кафедра «Управління комерційною діяльністю залізниць» веде свою історію від 2 вересня 1991 року, коли була створена окрема кафедра «Експлуатація залізниць», тоді ще філіалу Харківського інституту інженерів залізничного транспорту. У своєму нинішньому складі кафедра створена у травні 2016 року шляхом виділення двох окремих кафедр з кафедри «Управління процесами перевезень» 

    Кафедра є випусковою за напрямом підготовки «Транспортні технології». Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)», у рамках якої виділяються спеціалізації: «Міжнародні перевезення», «Пасажирські перевезення». У 2016 – 2017 навчальному році на спеціальності «Організації перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)» навчається 600 студентів, з них 330 студентів денної форми та 270 заочників.

 

     До складу кафедри входять 7 осіб штатного складу, з них 7 науково-педагогічних працівників (з яких докторів наук – 1, кандидатів наук – 6). Для забезпечення сучасного рівня проведення занять із професійних дисциплін залучаються провідні фахівці, які успішно поєднують виробничу діяльність із навчальною та науковою роботою, передають свій багатий професійний досвід (2 кандидати наук, доценти).

Про рівень професорсько-викладацького складу кафедри свідчить те, що її викладачі постійно проводять заняття для працівників транспорту України у Центрі післядипломної освіти Університету, за темами, які пов'язані з новітніми технологіями залізничних і комбінованих перевезень, забезпеченням схоронності вантажів та безпеки перевезень, вдосконаленням нормативно-правового забезпечення. 

На кафедрі діють навчально-наукова лабораторія вантажної та комерційної роботи.

Безпосередньо на виробництві студенти мають можливість ознайомитися із найсучаснішим на Україні технічним оснащенням і технологіями роботи залізничного і комбінованого транспорту, виконують лабораторні і практичні роботи, чому сприяють давні зв’язки кафедри з філією ПАТ УЗ «Ліски», станціями Київ-Петрівка, Дарниця, Київ-пасажирський, Київською дирекцією перевезень, філією ПАТ УЗ «Південно-Західна залізниця», Київським метрополітеном, іншими організаціями. На різних підприємствах залізничного транспорту студенти проходять усі види виробничих практик, а кращі із студентів – на робочих місцях, куди потім приходять уже дипломованими випускниками Університету.

У процесі опанування навчальних планів та програм підготовки студенти спеціальності «Організації перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)»:

освоюють теорію і отримують практичні навички організації процесів перевезень вантажів і пасажирів на основі системного підходу, з використанням сучасних інформаційних технологій;

опановують технології та організацію комерційної та вантажної роботи, методи проектування транспортних об'єктів;

вивчають технологію, організацію та економіку транспортних організацій, транспортне право, інформаційно-комп'ютерні технології в управлінській, технологічній і комерційній сферах діяльності транспорту, логістику і організацію термінально-складського господарства, пасажирський сервіс на транспорті.

Під час лекцій, практичних та лабораторних занять, виробничих практик студенти отримують знання та вміння, необхідні в інноваційних напрямках розвитку транспортних технологій, техніки і науки.

Студенти поєднують навчання з першими кроками у наукову діяльність, для цього на кафедрі добре поставлена науково-дослідна робота у студентських наукових гуртках. Студенти беруть участь у роботі щорічних студентських наукових конференцій, олімпіад, на яких вони виступають із доповідями, підготовленими під керівництвом викладачів кафедри, кращі із студентів виборюють призові місця.

Протягом останніх років студенти приймали участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіаді за напрямком підготовки фахівців «Транспортні технології (за видами транспорту)», де входили до числа кращих в Україні, призерів як одноосібно, так і командному заліку.

Кафедра підтримує творчі зв’язки із спорідненими кафедрами Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, Українського державного університету залізничного транспорту, Національного транспортного університету, Національного авіаційного університету, Одеського національного морського університету, Білоруського державного університету транспорту.

Науково-дослідна робота кафедри, як невід’ємна складова підготовки фахівців, ведеться за такими основними напрямками:

  •    аналіз стану та перспектив міжнародних транзитних перевезень вантажів транспортною системою України;
  •    нові організаційно-технологічні форми забезпечення сегменту залізничних пасажирських перевезень;
  •    розробка конкурентоспроможних логістичних схем доставки продукції у внутрішньому і міжнародному сполученнях;
  •    удосконалення тарифної політики залізниці в галузі користування вагонами і контейнерами;
  •    науково-методичне обґрунтування і створення нових технологічних процесів взаємодії залізничного транспорту і клієнтури;
  •    створення та вдосконалення нормативно-правової бази діяльності залізниць України (участь у розробці проектів Законів України «Про залізничний транспорт», Статуту залізничного транспорту України тощо) та ін.

Основні конференції, у яких приймали участь викладачі кафедри: Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технологія», Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті”, Міжнародна науково-практична конференція “Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте – ЭКУЖТ”, Науково-методична конференція університету «Запровадження сучасних технологій навчання в університеті»  та інші.

Для тих, хто має хист до творчої наукової роботи, при кафедрі діє аспірантура, де створені всі умови для підготовки та захисту кандидатських дисертацій за науковою спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Дисертаційні дослідження аспірантів і здобувачів кафедри здійснюються під керівництвом д.т.н., професора Мироненка В.К., к.т.н., професора Габи В.В.

Випускники кафедри, що отримали спеціальність «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)», працюють на керівних та інженерно-технічних посадах підприємств і у структурних підрозділах найбільшої транспортної компанії України – ПАТ «Укрзалізниця», в інших транспортних і логістичних компаніях, різних комерційних структурах, проектних і науково-дослідних інститутах і досягають значних висот у кар’єрному рості. Відсоток працевлаштування випускників з року в рік залишається 100%, з яких переважна більшість працює на залізничному транспорті.

Викладачі кафедри є кураторами студентських груп. Головна мета виховної роботи із студентами на кафедрі – розвиток духовності, зміцнення моральних засад, виховання у молоді високих моральних якостей, патріотизму, підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, професійно грамотного, творчого фахівця, що поєднує в собі високі особистісні якості, професійну компетентність і фізичну досконалість.

myronenko.jpg

Мироненко Віктор Кімович

Завідувач  Кафедри «Управління комерційною діяльністю  залізниць»

доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України

 

Детальніше ...

 

 

 

Габа Василь Васильович

кандидат технічних наук, професор, професор кафедри,

академік Транспортної Академії України,

академік Міжнародної академії безпеки та життєдіяльності

Детальніше ...

 

 

 

 

Грушевська Тетяна Миколаївна

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри УКДЗ

Детальніше ...

 

 

 

 

Юрченко Оксана Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри УКДЗ

Детальніше ...

 

 

 

 

 

 

Торопов Борис Іванович

кандидат технічних наук, доцент,

Член-кореспондент Транспортної Академії України

Детальніше ...

 

 

 

 

Висоцька Галина Сергіївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри УКДЗ

Детальніше ...
 

 

 

 

 

Рудюк Марина Василівна

Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри УКДЗ

Детальніше ...