Кафедра «Логістика та загальноекономічні знання»

Кафедра «Логістика та загальноекономічні знання»


Логістика – це наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання руху матеріальних, фінансових та інформаційних потоків. Реалізація концепції логістики забезпечує ефективну діяльність виробничих, торговельних і транспортних підприємств.

 

Магістерська програма «Транспортна логістика»
Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень.
Кваліфікація – магістр з логістики, менеджер (управитель).
Строк навчання – 1,5 р. на основі ОКР бакалавр.

 

Навчальний план з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» (за магістерською програмою «Транспортна логістика») – Навчальний план магістр 2016-2017 .

 

Логіст – це спеціаліст, що управляє товарними, інформаційними, фінансовими та іншими потоками з метою оптимізації  витрат і збільшення прибутку підприємства. Висока потреба у логістах на ринку праці обумовлена постійно зростаючою конкуренцією. Виграш у конкурентній боротьбі в значній мірі визначається можливістю фірми мінімізувати витрати, зробивши свої товари (роботи, послуги) найбільш привабливими для споживача. Фахівець, що володіє сучасним логістичним інструментарієм, здатен організувати і забезпечити ефективну роботу виробничих, обслуговуючих та  інших підприємств у всіх сферах діяльності.

 

Підготовка фахівців спеціалізації «Логістика» передбачає:

 •  формування умінь і навичок управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств;
 •  організацію виробничого процесу у просторі та часі;
 •  управління збутом готової продукції;
 •  організацію співпраці з постачальниками;
 •  інтеграцію роботи усіх структурних підрозділів підприємства;
 •  наскрізного управління матеріальними та інформаційними потоками,
 •  забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Об’єкти професійної діяльності логіста:

 •  забезпечення підприємств матеріально-технічними ресурсами;
 •  організація виробничого процесу;
 •  прогнозування та організація збуту готової продукції;
 •  транспортування та складське обслуговування виробничо-комерційної діяльності;
 •  дистрибуція та посередницька діяльність;
 •  системний аналіз транспортних процесів.

Підготовка фахівців здійснюватиметься за спеціальним навчальним планом і освітньо-професійною програмою вищої освіти, в яких передбачені цикли загальної та професійної підготовки, а також вибіркових навчальних дисциплін, що містять специфіку підприємств залізничного транспорту:

 •  логістичний менеджмент;
 •  проектування логістичних систем;
 •  управління ланцюгами поставок;
 •  фінансові потоки у логістичних системах;
 •  інформаційні системи і технології у логістиці;
 •  транспортна логістика;
 •  оптимізація логістичних процесів на транспорті.

Фахівець з логістики зобов’язаний володіти  основами проектування логістичних систем та формування логістичних зв’язків; математичного моделювання; методами та принципами оптимізації, прогнозування, планування в логістиці та виробництві; основами організації вантажних перевезень на всіх видах транспорту; методами планування і управління запасів; принципами організації складського господарства; знаннями щодо порядку розробки бізнес-планів, договорів, угод, контрактів;використання логістичних концепцій в транспортній сфері.

 

Фахівець з логістики має вміти не тільки грамотно організувати закупівлю, транспортування, зберігання і збут продукції, але й аналізувати майбутні обсяги продажу і прибуток.

Підготовка саме таких професійних кадрів з логістики здійснюється в Державному економіко-технологічному університеті транспорту (ДЕТУТ)  за освітнім ступенем «магістр».
Крім дисциплін економічної підготовки більш заглиблену підготовку студенти проходять за дисциплінами логістичної спеціалізації.

 

Випускники даної спеціальності стануть висококваліфікованими логістами. Фахівці з логістики запрошуються на роботу в транспортно-експедиційні компанії й інші фірми, що займаються транспортуванням, вантажопереробкою, складуванням, упакуванням, страхуванням, сервісом, контролінгом і аудитом, закупівлями і дистриб’юцією, інформаційною підтримкою. Випускники можуть займати посади логіста; логіста-аналітика; менеджера з логістики; координатора логістичних процесів, менеджера із закупівлі логістичних послуг.

 

Випускники спеціалізації «Логістика» займають керівні посади у:

 •  транспортних організаціях;
 •  спеціалізованих складських комплексах;
 •  митних терміналах;
 •  транспортно-експедиторських компаніях;
 •  структурних підрозділах залізничного транспорту;
 •  компаніях-власниках рухомого складу;
 •  операторів перевезень.

Кафедра «Логістика та загальноекономічні знання» вбачає свою роль у забезпечені  студентів такими знаннями, щоб вони у своїй виробничій діяльності могли приймати обгрунтовані практичні рішення у сфері створення висококонкурентних товарів та послуг, становлення й реалізації інноваційної політики у державі.

 

На жаль, середньоосвітня школа фактично не створює у своїх випускників базових знань з економіки. Тому частково така робота покладена на вищі навчальні заклади та колективи відповідних кафедр.
Тож у склад викладачів кафедри «Логістика та загальноекономічні знання» входять фахівці із загальноекономічних наук.

Таким чином, фактично кожен студент університету незалежно від спеціалізації набуває початкові економічні знання у предметних межах загальноосвітніх навчальних програм. Слід підкреслити, що саме економічні науки nociдають чільне мicцe у початкових роботах більшості студентів, якi мають нахил до науково-практичної діяльності i беруть участь у студентських гуртках та конференціях. Коллектив кафедри успішно реалізує свій навчально-методичний потенціал завдяки високому рівню освіти, фаховому та педагогічному досвіду співробітників, що забезпечує необхідну підготовку студентів для подальшої спеціалізації.

 

Професорсько - викладатський склад кафедри «Логістика та загальноекономічні знання»

На кафедрі працюють 10 висококваліфікованих викладачів: 1 – доктор економічних наук, професор і 6 кандидатів економічних наук,
з них 4 доцента; 1- кандидат історичних наук, 2 старших викладача

 

 

 

 

 

Кучерук Галина Юріївна
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри «Логістика та загальноекономічні знання

Детальніше...

 

 

 

 

 

Познякова Оксана Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент

Детальніше...

 

 

 

 

 

Цвєтов Михайло Юрійович
кандидат економічних наук,

Детальніше...

 

 

 

 

 

Попова Юлія Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент

Детальніше...

 

 

 

 

 

Шкуренко Ольга Володимирівна
кандидат економічних наук

Детальніше...

 

 

 

 

 

Паткевич Наталія Олександрівна
Старший викладач

Детальніше...

 

 

 

 

 

Куценко Іван Георгійович
Старший викладач

Детальніше...

 

 

 

 

 

Приймук Сергій Миколайович
Кандидат історичних наук

Детальніше...

 

 

 

 

 

Крюкова Інна Олексіївна
Кандидат економічних наук,
доцент

Детальнішк...

 

 

 

 

 

Радзієвська Світлана Олександрівна
Кандидат економічних наук,
доцент

Детальнішк...

 

 

Кафедра «Логістика та загальноекономічні знання» займається науковою діяльністю. За кафедрою закріплені 3 аспіранта (2 очної та 1заочної формою навчання). Тому випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Викладачі кафедри активно співпрацюють із провідними логістичними операторами України. Кафедрою щорічно організовуються круглі столи, присвячені логістичним подіям, та екскурсії на підприємства логістичної сфери.

 

Круглий стіл на тему: «Проблеми та перспективи розвитку логістики». На даний захід були запрошені спікери – провідні експерти сфери логістики наступних компаній: «Логістична майстерня», «GOOD LOGISTICS», «ДІАЛОГІСТИКА».

 

 

Круглий стіл, присвячений Дню логістики, організований кафедрою «Логістика ата загальноекономічні знання» в 2016р.

 

 

Вручення дипломів магістрів випускникам спеціалізації «Логістика»

 
 

 

Виступ Мірошнікова А.М., першого заступника директора з технічних питань ГП «Український транспортно-логістичний центр», перед студентами спеціалізації «Логістика»

 

 

Кафедрою організовуються екскурсії на підприємства, що функціонують в логістичній сфері:
Екскурсія студентів спеціалізації «Логістика» на ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна»

 

Контактна інформація
Адреса: 
03049, м. Київ, вул. Івана Огієнка, 19 (каб.500, 405)
Тел. кафедри : (044) 591-51-43, (044) 591-51-81
E-mail: logistika@detut.edu.ua, logistica500@ukr.net, eko-teori@mail.ru