Центр навчально-методичної роботи і національного виховання

 
 
 
Незліна Олена Анататоліївна
Начальник Центру,

 

 
 
Основними завданнями центру є:
- організаційне забеспечення впровадження у навчальний процес університету системи стандартів вищої освіти;
- координація роботи деканатів і кафедр щодо розробки навчальної документації, запровадження сучасних технологій навчання, організації та проведення навчання студентів;
- організація загально університетських заходів виховання і розвитку студентів, координація роботи студентського самоврядування та кураторів навчальних груп;
- організація і проведення системного контролю за матеріально - технічним і кадровим забеспеченням навчально - виховного процесу, якістю навчання і виховання студентів.
Відповідно до покладених завдань центру:
- забеспечує контроль за дотриманням вимог до формування стандартів вищої освіти університету;
- розробляє основні вимоги до організації та форм проведення навчального процесу і організує контроль за їх дотримання; 
- організує розробку навчальних планів напрямів і спеціальностей за якими вперше розпочинається в університеті підготовка фахівців
- контролює роботу кафедр щодо підготовки документації для проведення ліцензування та акредитації напрямів і спеціальностей;
- розробляє пропозиції щодо розрахунку і корегування норм часу для основних видів методичної організаційної і виховної роботи викладачів;
- організує укладення договорів з підприємствами, організаціями і установами на проведення виробничих практик;
-  спільно з деканатами і кафедрами вживає заходи щодо запррвадження  інтерактивних технологій навчання;
- здійснює розрахунок бюджету  навчальних годин кожної спеціальності і в цілому по університету, організує облік педагогічного навантаження науково - педагогічних працівників і забеспечує контроль його  виконання ;
- організує своєчасну графіку навчального процесу і розкладу занять студентів;
- аналізує стан програмно - методичного матеріально - технічного і кадрового забеспечення навчально - виховного процесу і вносить пропозиції ректорату університету щодо його удосконалення;
- спільно з деканатами та кафедрами організує вивчення досвіду кращих вищих навчальних закладів щодо запровадження інформаційнних технологій навчання та проведення конференцій і семінарів з питань навчальної і виховної роботи;
- підтримує постійний зв‘язок з Науково - методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України Інститутом вищої освіти Академії педадогічних наук України;
- здійснює планування загально університетських виховних заходів, забеспечує координацію роботи та органів студентського самоврядування;
- готує і в установному порядку  подає статистичну звітність  про результати  навчання і виховання студентів;
- центр у процесі виконання своїх функцій взаємодіє з усіма структурними підрозділами університету;
- здіснює підготовку питань навчально - виховної роботи для розгляду їх на засідання вченої ради університету.