Бухгалтерія

  

 

Туркєєва
Валентина Георгіївна

Головний бухгалтер


 

Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом навчального Університету.
Бухгалтерію очолює головний бухгалтер Туркєєва Валентина Георгіївна. 
Основні завдання бухгалтерії університету:
- забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку і звітності університету;
- формування та своєчасне подання повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність університету, його майнового стану, доходах і витратах;
- розроблення і здійснення заходів щодо укріплення фінансової дисципліни;
- забезпечення складання балансу, звітів про доходи і витрати коштів, звітів про використання бюджетів, іншої звітності;
- забезпечення керівництва університету, структурних підрозділів зібраною і узагальненою інформацією, яка необхідна для здійснення контролю, планування та прийняття оперативних управлінських рішень.
Функції бухгалтерії:
- своєчасно проводить повне, правильне нарахування заробітної плати працівникам університету, нарахування стипендії студентам, аспірантам та повні розрахунки по ним.
правильно нараховує та перераховує податки, збори до державного і місцевих бюджетів, страхові внески до соціальних та Пенсійного фонду;
- здійснює контроль за проведенням господарських операцій, дотримання технологій обробки бухгалтерської інформації та порядку документообігу;
- забезпечує порядок проведення інвентаризації розробляє та здійснює заходи щодо направлення на укріплення фінансової дисципліни;
- забезпечує законність, своєчасність та правильне оформлення документів;
- здійснює контроль за використанням фонду оплати праці;
- здійснює контроль за проведенням інвентаризації основних коштів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів;
- приймає участь в оформленні матеріалів щодо нестач та крадіжок грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролює (забезпечує) передачу в деяких випадках цих матеріалів в слідчі або судові органи;
- здійснює контроль за проведенням облікових операцій з депозитними та кредитними договорами;
- веде роботу за забезпеченням суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, а також своєчасне оформлення та здачі їх в установленому порядку до архіву;
- своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом.
- здійснює облік фінансових витрат установи, використання Кошторисів видатків, наданих послуг структурними підрозділами Університету, облік надходження коштів за навчання, облік розрахунків за проживання в гуртожитку;
- проводить облік фінансових, розрахункових і кредитних операцій;проводить аналіз фінансово-господарської діяльності університету по даним бухгалтерських і статистичних звітів і безпосередньо шляхом перевірок на місцях;
- розробляє заходи та вносить пропозиції щодо раціонального і ефективного використання виділених граничних обсягів з праці і коштів на утримання університету, організовує та забезпечує їх виконання;
- постійне вивчення працівниками бухгалтерії керівних документів з питань бухгалтерського обліку вищих навчальних закладів України.

Працівники бухгалтерії